Hur pensionspengar kan bidra till en hållbar omställning

Jenny Gustafsson är hållbarhetsansvarig inom AMFs kapitalförvaltning.

Precis som medlemmar i en förening har möjlighet att påverka beslut kan stora aktieägare i bolag använda sina röster för att stötta bolagens hållbarhetsinriktning. Jenny Gustafsson är hållbarhetsansvarig inom AMFs kapitalförvaltning och berättar hur de tänker i arbetet med att påverka företag i hållbarhetsfrågor.

Anledningen till att AMF investerar i olika bolag kan skilja sig åt, men avsikten är alltid att skapa en långsiktig värdetillväxt på kundernas pensioner. Totalt rör det sig om cirka 300 innehav världen över och kan vara allt från nya innovativa bolag som på sikt kommer ha en stark produkt eller ett gammalt, stabilt bolag som redan har en bra affär.

- Gemensamt för våra innehav är att vi tror att de är, eller har potential att bli, väl rustade inför framtiden. Vi förvaltar miljontals människors tjänstepensioner under lång tid så att investeringarna ska ge god avkastning är självklart, men vi vill också att bolagen ska ha en långsiktig plan framåt som visar att de kan möta globala utmaningar på ett ansvarsfullt sätt, exempelvis i klimatfrågan. Det tror vi gynnar både samhället och värdeutvecklingen på våra kunders pensioner. Därför arbetar vi aktivt för att stötta och ställa krav på bolagen vi investerar i, säger Jenny Gustafsson.

Ett aktivt arbete

AMF vill vara aktiva som ägare och bland annat använda inflytandet för att stötta bolagen i en hållbar riktning.

- Vårt ägande kan ge oss en möjlighet att driva på utvecklingen i hur bolagen arbetar med frågor vi värderar som viktiga. Hållbarhetsfrågorna vi driver rör primärt klimat, jämställdhet, mångfald och anständiga arbetsvillkor. Det här är områden som kan kopplas till FNs globala hållbarhetsmål 13, 5 och 8, säger Jenny Gustafsson.

Stort ägande innebär större inflytande. AMF är framförallt stora ägare i svenska bolag vilket bland annat betyder att AMFs representanter sitter i valberedningar där man är med och nominerar styrelser. Även i AMFs onoterade innehav arbetar man aktivt med hållbarhetsfrågor, exempelvis i fastighetsbolag där man är hel- eller delägare. Ägararbetet i Sverige bygger på täta dialoger med bolagens styrelser, ledningar och andra ägare och intressenter.

Samarbeten för att påverka utländska bolag

AMF investerar även i utländska bolag men där ser ägararbetet ofta annorlunda ut. Det beror framförallt på att man inte är lika stor ägare och att distansen till bolagen är större. Därför går ofta investerare ihop och försöker påverka i hållbarhetsfrågor tillsammans. Jenny berättar att AMF aktivt söker sig till sådana samarbeten.

- För att nå fler utländska bolag i portföljen i frågor vi prioriterar gick vi under förra året med i ytterligare ett antal påverkansinitiativ. Bland annat Climate Action 100+ där AMF tillsammans med andra investerare driver frågor om en klimatanpassning med fokus på färdplaner som visar hur de ska nå Parisavtalets målsättningar, och för en transparent redovisning av bolagens klimatarbete. Det är ett sätt att få upp klimatet på agendan och förstås en förutsättning för oss som ägare att se hur bolagen tänker och presterar, säger Jenny Gustafsson.

Agerande om hållbarhetsfrågorna förbises

Även om AMF strävar efter att investera i bolag som har kommit en bra bit på vägen i sitt hållbarhetsarbete händer det, om än sällan, att incidenter inträffar. Innehavet kan då säljas av, även om man föredrar att stanna kvar och försöka påverka bolaget att komma till rätta med problemet.

Hur man agerar beror på en bedömning av bolagens vilja och möjlighet att åtgärda problemen. 2018 såldes exempelvis innehavet i ett schweiziskt läkemedelsföretag efter att mutskandaler uppdagats, medan man i fallet med penningtvättskandalen i Swedbank valde att stanna kvar som ägare i bolaget.

- Gör vi en kraftfull åtgärd som att sälja handlar det vanligtvis om att bolaget inte följer riktlinjer och normer som vi stöttar, och att vi inte ser någon möjlighet att påverka bolaget. Vi följer våra innehav noga och använder, där vi har möjlighet, vårt mandat som ägare för att kunna påverka. Framåt kommer vi fortsätta att stötta bolag och jobba förebyggande mot risker, det är ett sätt att ta vårt ansvar som ägare samtidigt som vi arbetar för att spararnas pensioner växer långsiktigt, avslutar Jenny Gustafsson.

Läs mer om AMFs arbete som ägare i ägarrapporten och ta del av vårt hållbarhetsarbete i förvaltningen av ditt pensionssparande här.

Text: Ebba Lagersten, redaktör
amfredaktionen@amf.se