Fondernas klimatpåverkan

Klimatfrågan är högt prioriterad hos oss på AMF Fonder. Här berättar vi om hur vi resonerar utifrån de riktlinjer som styr AMF Fonders hållbarhetsarbete.

AMF Fonder har en tydlig ambition att stötta Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen. Arbetet med en omställning mot ett lägre koldioxidavtryck är en integrerad del i vårt hållbarhetsarbete i våra fonder. Vi har som mål att våra fonder ska ha ett lägre koldioxidavtryck från svenska och utländska aktier jämfört med de breda jämförelseindexen.

Som stora investerare har vi ett ansvar att göra vårt bästa för att bidra till omställningen. Vi bedriver aktivt påverkansarbete tillsammans med vårt moderbolag AMF Tjänstepension. Vi vill bland annat att bolag som vi investerar i redovisar sitt klimatavtryck och sätter klimatmål i linje med Parisavtalet.

Riktlinjer för vårt klimatarbete

AMF Fonder ska beakta innehavsbolagens koldioxidavtryck vid alla investeringsbeslut.

  • Vi ska vid investeringar i sektorer som har ett högt koldioxidavtryck (energi, samhällsnyttigheter och basmaterial) sträva efter att investera i de bolag som, relativt andra aktörer i samma sektor, har ett lågt koldioxidavtryck.
  • AMF Fonder ska helt undvika investeringar i bolag där utvinning av förbränningskol överstiger 5 procent av bolagets omsättning. Minskningen av koldioxidavtrycket ska därutöver uppnås genom att investera i bolag som arbetar aktivt med hållbarhet och genom en dialog med innehavsbolagen.
  • AMF Fonder mäter och redovisar koldioxidavtrycket för aktieinnehavet i samtliga fonder halvårsvis. Mätningarna finns längre ned på sidan.

Du hittar våra dokument som styr AMF Fonders hållbarhetsarbete här

Fondernas koldioxidavtryck 31 december 2023

31 december 2023   Koldioxidavtryck mätt i ton per MSEK (tCO2e/SEK mn) (1)
AMF Fond Marknadsvärde Mkr
AMF Fonder

Jämförelseindex (2)

Aktiefond Asien Stilla havet 1 752 7,8 23,5
Aktiefond Europa 7 892 8,7 9,0
Aktiefond Global 33 881 10,2 12,5
Aktiefond Nordamerika 8 018 6,9 9,1
Aktiefond Småbolag  18 241 2,7 5,7
Aktiefond Sverige 42 016 1,7 2,9
Aktiefond Tillväxtmarknader 1 794 10,1 32,9
Aktiefond Världen 49 586 5,8 6,7
Balansfond (aktieandel) 15 437 4,5 6,1
Strategifond Global 378 10,2 12,5

 

1) Koldioxidmätningen visar  hur koldioxidintensivt AMF Fonders aktieinnehav är i respektive fond. Måttet innebär exempelvis för AMF Aktiefond Sverige att avtrycket är 1,7 ton koldioxidekvivalenter per miljoner SEK i omsättning hos portföljbolagen. Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning.

2) Jämförelseindex Som jämförelseindex för utländska aktier har MSCI ACWI (MSCI All Country World Index) använts (samt för regionala fonder respektive region) och för svenska aktier har SIX PRX (SIX Portfolio Return Index) och CSRXSE (Carnegie Small Cap Index) använts.

Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete. Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen. Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan eftersom: endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter, utsläppsdata från bolag inte är fullständig, endast vissa tillgångsslag mäts, besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in, information om fossila reserver inte ingår, måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.

Beräkningarna har gjorts med hjälp av miljöanalysbolaget Sustaianlytics. Mätningen av utsläpp har gjorts av bolagens direkta utsläpp (scope 1) och indirekta utsläpp från konsumtion av el, värme eller ånga (scope 2). Det finns flera metoder för att beräkna koldioxidavtryck. Vi följer branschstandarden som är beslutad av Fondbolagens Förening.

Förklaringar förkortningar ovan: MSCI ACWI= MSCI All Country World Index SIX PRX= SIX Portfolio Return Index CSX= Carnegie Small Cap Index ESG= Environmental, Social and Governance.