Anhörig till anställd – så behandlar vi dina personuppgifter

Den här informationen riktar sig till dig som är anhörig till anställd inom AMF i syfte att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter. AMF värnar om din personliga integritet och det innebär att vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet.

Det är AMF (AMF Tjänstepension AB med organisationsnummer 502033-2259 och AMF Fonder AB med organisationsnummer 556549-2922) som är ansvariga för att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. Vi är därmed personuppgiftsansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som beskrivs i den här informationen. Det bolag där din anhörig är anställd är ansvarigt för just dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi behandlar och syfte med behandlingen

Som anhörig till en anställd ber vi den anställda att lämna ditt namn och telefonnummer för vi ska kunna kontakta dig. Detta görs av säkerhetsskäl för att vi ska kunna nå dig vid en arbetsmiljörelaterad incident eller om din närstående inte går att kontakta.

Ovanstående uppgifter behandlas med intresseavvägning som laglig grund.

Så här länge sparas uppgifterna

Uppgifterna gallras när den anställde avslutar sin anställning eller när den anställde väljer att radera uppgifterna. 

Här behandlar vi dina uppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Vi säkerställer i sådana fall att det vid överföringen av personuppgifterna föreligger en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna eller att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande lagstiftning.

Lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat nyttjandet av EU-kommissionens standardklausuler vid ingående av avtal mellan oss och mottagare utanför EU/EES. Vi bedömer också om det finns lagstiftning i mottagarländer som påverkar skyddet för dina personuppgifter och när det krävs vidtar vi särskilda åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES.

För mer information om våra överföringar och skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@amf.se.

Vad har du för rättigheter som rör dina personuppgifter hos AMF?

Här beskriver vi dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Rätt till information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig om detta genom denna integritetspolicy och genom att svara på frågor från dig.

Rätt till information, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till tillgång, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade.

Rätt att få dina felaktiga uppgifter rättade, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Rätt till radering

Du som registrerad har i viss utsträckning rätt att få dina personuppgifter raderade av oss.

Rätt till radering av dina personuppgifter, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om uppgifterna behandlas fel, t ex inte är korrekta, om behandlingen är olaglig, om uppgifterna inte längre behövs för ändamålen. Rätten gäller även i väntan på en bedömning av om det påstådda felet föreligger.

Rätt till begränsning, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Rätt att göra invändningar

Du har av personliga skäl rätt att invända mot en behandling som sker med grund i allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse. I en sådan situation upphör behandlingen om det inte föreligger tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Behandling som sker för direkt marknadsföring upphör om du invänder mot sådan behandling.

Rätten att göra invändningar, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut uppgifter som du tillhandahållit oss och att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller när vi behandlar personuppgifter automatiserat och med stöd av ditt samtycke eller med grund i avtal.

Rätten till dataportabilitet, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Automatiserat beslutsfattande

Du som registrerad har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som har rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande grad. Rätten föreligger inte om det är nödvändigt för fullgörande av avtal, tillåts enligt unionsrätt eller nationell rätt som träffar oss eller är grundat i ditt samtycke.

Dina rättigheter när beslut fattas automatiskt, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Återkalla samtycke

När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig i ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket.

Samtycke, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Rätt att lämna in ett klagomål

Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen sker i strid med förordningen. Aktuell tillsynsmyndighet för vår behandling av dina personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten.

Lämna ett klagomål, Integritetsskyddsmyndighetens webbplats

Kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@amf.se för att göra dina rättigheter gällande.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Vi tar dataskydd på stort allvar och värnar om dina rättigheter. AMFs HR-funktion eller AMFs dataskyddsombud tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Skicka gärna din fråga till hr@amf.se.

Är du inte nöjd med den behandling som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten.