Integritetspolicy för arbetssökande

Det här är AMF:s integritetspolicy för dig som söker arbete hos AMF. AMF värnar om din personliga integritet och det innebär att vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet.

Det är AMF (AMF Tjänstepension AB med organisationsnummer 502033-2259 och AMF Fonder AB med organisationsnummer 556549-2922) som är ansvarig för att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. Vi är därmed personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som beskrivs i den här policyn. Det bolag där du söker en tjänst är ansvarigt för just dina personuppgifter.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har som uppgift att se till att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är dataskyddsombud@amf.se.

Det är viktigt att du tar del av och förstår vår integritetspolicy. Du är alltid välkommen att kontakta HR om du har några frågor.

Vad är en personuppgift och vad innebär det att den behandlas?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ett namn eller ett personnummer, men även en bild, ett IP-nummer eller en ljudinspelning som kan härledas till en fysisk person. En behandling av en personuppgift är allt som sker med uppgiften. Hos AMF kan det till exempel handla om att vi samlar in uppgiften, lagrar den, raderar den, eller använder den då vi exempelvis följer upp och tar del av testresultat.

De här personuppgifterna behandlar AMF för arbetssökande

Kategori av personuppgift Exempel på personuppgifter i kategorin Så här samlar vi in uppgifterna Lagringstid
Identifierande
personuppgifter och
kontaktinformation
Namn, personnummer,
e-postadress och telefonnummer.
Direkt från dig.

Spontana ansökningar
sparas i 6 månader.

När en individ söker en
utannonserad tjänst
sparas uppgifterna i 25
månader om individ inte
blir anställd.

Kompetensprofil CV och ansökningshandlingar, tester och intervjunoteringar. Uppgifter om din kompetensprofil samlas in direkt
från dig, via referens eller
via rekryteringsbolag.

Spontana ansökningar
sparas i 6 månader.

När en individ söker en
utannonserad tjänst
sparas uppgifterna i 25
månader om individ inte
blir anställd.

Uppgifter vid bakgrundskontroll Kreditupplysning, utdrag
ur belastningsregister,
bolagsengagemang och
självdeklaration.
Direkt från dig och från
offentliga register.
Kreditupplysning och
utdrag ur belastningsregistret gallras direkt, endast
notering att AMF har tagit
del av uppgiften sparas.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

När vi administrerar din ansökan om anställning

För att kunna hantera och administrera din ansökan om tjänst hos AMF behandlar vi dina personuppgifter.

Vid anställning till vissa funktioner görs lämplighetsbedömning med hjälp av bakgrundskontroll. Denna kontroll görs även vid internrekrytering till viss funktion samt årligen för
vissa befattningar.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Identifierande personuppgifter, kontaktuppgifter, uppgifter om bakgrundskontroll samt kompetensprofil.

Laglig grund för behandlingen:

Intresseavvägning.

Så här får vi dina personuppgifter

Personuppgifterna inhämtas från dig och/eller från rekryteringsbolag och referenter.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Till personuppgiftsbiträden:

I de fall där det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra en rekrytering delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Till mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga:

Dina personuppgifter delas inte med några sådana bolag.

Cookies

AMF använder så kallade cookies och andra liknande lagringstekniker på webbplatsen AMF.se.

Cookies

Här behandlar vi dina uppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. Vi säkerställer i sådana fall att det vid överföringen av personuppgifterna föreligger en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna eller att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits enligt gällande lagstiftning. Lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat nyttjandet av EU-kommissionens standardklausuler vid ingående av avtal mellan oss och mottagare utanför EU/EES. Vi bedömer också om det finns lagstiftning i mottagarländer som påverkar skyddet för dina personuppgifter och när det krävs vidtar vi särskilda åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES. För mer information om våra överföringar och skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@amf.se.

Vad har du för rättigheter som rör dina personuppgifter hos AMF?

Här beskriver vi dina rättigheter gentemot AMF som arbetssökande och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

  • Rätt till information – Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig om detta genom denna integritetspolicy och genom att svara på frågor från dig. Du hittar mer om rätten till information på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

  • Rätt till tillgång – Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du hittar mer information om rätten till tillgång på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

  • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade. Du hittar mer information om rätten till rättelse på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

  • Rätt till radering – Du som registrerad har i viss utsträckning rätt att få dina personuppgifter raderade av oss. För mer information om rätten till radering, besök Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

  • Rätt till begränsning av behandling – Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om uppgifterna behandlas fel, t ex inte är korrekta, om behandlingen är olaglig, om uppgifterna inte längre behövs för ändamålen. Rätten gäller även i väntan på en bedömning av om det påstådda felet föreligger. Du hittar mer information om rätten till begränsning på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

  • Rätt att göra invändningar – Du har av personliga skäl rätt att invända mot en behandling som sker med grund i allmänt intresse, myndighetsutövning eller berättigat intresse. I en sådan situation upphör behandlingen om det inte föreligger tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Behandling som sker för direkt marknadsföring upphör om du invänder mot sådan behandling. Du hittar mer information om rätten att göra invändningar på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

  • Rätt till dataportabilitet – Du har i vissa fall rätt att få ut uppgifter som du tillhandahållit oss och att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller när vi behandlar personuppgifter automatiserat och med stöd av ditt samtycke eller med grund i avtal. Du hittar mer information om rätten till dataportabilitet på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

  • Automatiserat beslutsfattande – Du som registrerad har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som har rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande grad. Rätten föreligger inte om det är nödvändigt för fullgörande av avtal, tillåts enligt unionsrätt eller nationell rätt som träffar oss eller är grundat i ditt samtycke. Du hittar mer information om dina rättigheter vid automatiserat beslutsfattande på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.

  • Återkalla samtycke – När behandlingen av dina personuppgifter grundar sig i ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket. Du hittar mer information om din möjlighet att dra tillbaka ditt samtycke på Integritetsskyddsmyndighetens webbsida.  

  • Rätt att lämna in ett klagomål – Du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen sker i strid med förordningen. Aktuell tillsynsmyndighet för vår behandling av dina personuppgifter är Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@amf.se för att göra dina rättigheter gällande. 

Ändringar av policyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på www.amf.se.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Vi tar dataskydd på stort allvar och värnar om dina rättigheter. AMFs HR-funktion eller AMFs dataskyddsombud tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Skicka gärna din fråga till hr@amf.se.

Är du inte nöjd med den behandling som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten.