Pressmeddelande Rapporter & fakta

AMFs Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2023

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning för AMF 2023 har publicerats. AMFs totalavkastning uppgick som tidigare rapporterats till 7,8 (- 8,6) procent under helåret 2023, och solvensgraden uppgick till 220 (228) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 6,9 (5,6) procent och 6,9 (7,0) procent under de senaste tio åren. I årsredovisningen presenteras även AMF:s nya klimatmål.

Johan Sidenmark, vd AMF


-  Året som ligger bakom oss präglades mycket av oro och osäkerhet i världen. Den svenska ekonomin försvagades, räntan steg länge och många företag och hushåll har fått det allt tuffare. Samtidigt vände börsen upp under året, efter ett riktigt tungt 2022, och Riksbanken valde på sitt möte i december för första gången på nästan två år att lämna styrräntan oförändrad. Trots turbulensen och den vikande konjunkturen kunde vi när vi summerade året leverera en positiv avkastning på 7,8 procent till våra sparare, Våra noterade aktier uppvisade den starkaste utvecklingen, och växte med 15,8 procent, men även andra tillgångsslag utvecklades positivt – räntebärande värdepapper ökade med 5,4 procent, och alternativa tillgångar ökade med 5,2 procent, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

- AMFs traditionella försäkring är särskilt framtagen för att ge så bra tjänstepensioner som möjligt åt våra kärnkunder inom avtalsområde SAF-LO. Samtidigt är vi valbara och uppskattade även inom de tre andra stora svenska kollektivavtalsområdena. Med vår traditionella försäkring får man ett sparande med garanti i botten, en högkvalitativ aktiv förvaltning och låga avgifter, vilket många uppskattar. För att säkerställa att vi fortsätter att ligga i framkant ser vi löpnade över och förbättrar vår traditionella försäkring. Att vi fick förnyat förtroende som valbart alternativ inom avtalsområde ITP är ett fint kvitto på detta. Under 2023 höjde vi bland annat garantin för inbetalda premier till 100 procent, införde en ny garantiförstärkningsmodell och omvandlade 9,3 miljarder kronor av upparbetat överskott till garantier. För att säkerställa en rättvis fördelning av överskott som uppstått mot bakgrund av oväntat stora arvsvinster har vi även fördelat 2,1 miljarder kronor till runt 1,7 miljoner kunder utan återbetalningsskydd, framför allt inom avtalsområde SAF-LO, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns även tillgänglig på amf.se.

Ladda ned dokument