Integritetspolicy för AMF Fonder

Det här är AMF Fonders integritetspolicy för dig som har ett vanligt fondsparande hos oss.

Vi på AMF Fonder värnar om dig som kund vilket innebär att vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifterna för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som fondandelsägare.

I policyn beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar, var vi har fått uppgifterna från och vem som får ta del av dem. Här kan du också läsa om vilka rättigheter du har gentemot AMF Fonder när det gäller dina personuppgifter hos oss, och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Det är AMF Fonder AB med organisationsnummer 556549–2922 som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som beskrivs i policyn.


Vad är en personuppgift och vad innebär det att den behandlas?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ett namn eller ett personnummer, men även en bild, en IP-adress eller en ljudinspelning som kan härledas till en fysisk person.

En behandling av en personuppgift är allt som sker med uppgiften Personuppgifter som du lämnar till AMF Fonder AB behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som fondandelsägare i våra fonder samt bistå dig med kundtjänst och annan relaterad service. Behandling sker även för att vi ska kunna efterleva Lag (2004:46) om värdepappersfonder och andra regelverk som gäller för vår verksamhet.

Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bl.a. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system och systemförvaltning, kundtjänst, tryckeri samt ekonomiadministration. Informationsbroschyren innehåller närmare information om de uppdragstagare som utför delar av fondverksamheten. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk.


De här personuppgifterna samlar vi in och behandlar


Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgiftsbehandlingar för att ta hand om ditt fondsparande

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig som fondandelsägare. Enligt lag är AMF Fonder skyldig att kontrollera din identitet och ställa frågor om syfte med sparandet och pengarnas ursprung. Vi måste också fråga dig om du är en politiskt utsatt person eller har en relation till person/ -er i politiskt utsatt ställning.

Vi sparar även kommunikationshistorik för att kunna hjälpa dig och ge dig bra service.

Följande personuppgiftskategorier behandlas:

Laglig grund: AMF Fonder administrerar fondsparkonton för att fullgöra avtal samt utför även personuppgiftsbehandlingar som är att jämställa med en rättslig förpliktelse enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder och andra regelverk som gäller för vår verksamhet.


Behandling av legala företrädares personuppgifter

I de fall du har en legal företrädare, exempelvis god man, samlar vi även in dennes personuppgifter.

Du kan också välja att ge en placeringsrådgivare rätt att ta del av dina personuppgifter för att kunna ge dig råd, vilket görs antingen genom att du skriver under en fullmaktsblankett eller genom att använda tjänsten Fullmaktskollen.se

Följande personuppgiftskategorier behandlas:

Laglig grund: AMF Fonder administrerar fondsparkonton för att fullgöra avtal samt utför även personuppgiftsbehandlingar som är att jämställa med en rättslig förpliktelse enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder och andra regelverk som gäller för vår verksamhet.


Kundkännedom

Enligt lag är AMF skyldig att ställa frågor för att kontrollera din identitet och förstå syftet med dina transaktioner. Vi ställer också frågor om din relation till personer i politisk ställning.

Följande personuppgiftskategorier behandlas:

Laglig grund: När det gäller identitetskontroll i samband med kundkännedom sker behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.


Särskild hantering vid utmätningsbeslut

Enligt lag har Kronofogdemyndigheten rätt att instruera AMF Fonder att sälja av dina fondandelar om utmätningsbeslut finns.

Följande personuppgiftskategorier behandlas:

Laglig grund: Rättslig förpliktelse enligt Utsökningsbalken (1981:774).


Så här får vi dina personuppgifter

Vi får dina personuppgifter i samband med din anmälan att starta fondsparande eller när du själv meddelar oss en ändring av en personuppgift via våra digitala tjänster, blankett eller via telefon. För att vi alltid ska ha rätt information i våra kundregister hämtar vi information från privata och offentliga register, t ex adressuppgifter via SPAR (Statens person- och adressregister) eller telefonnummer via Bisnode.

Till personuppgiftskategorin kommunikationshistorik hör också cookie-id. Ett antal cookies sätts av olika anledningar och syften i din webbläsare när du använder våra tjänster på amf.se via vårt statistiksystem samt de annonsplattformar vi använder. Dessa cookies har ett id och denna information samlas in via verktygen.


Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Personuppgiftsbiträden

Dina personuppgifter kommer även att behandlas av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bland annat anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system och systemförvaltning, kundtjänst, tryckeri samt ekonomiadministration. Alla uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk.

Mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga

Enligt lag är vi även skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till myndigheter som t ex Kronofogdemyndigheten. Vi lämnar också uppgifter till Skatteverket när du säljer fondandelar i fondsparande eftersom det realiseras en vinst eller en förlust som ska tas upp i din deklaration.


Här behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan i bland behandlas i land utanför EU/EES. Dina personuppgifter kommer även då att behandlas säkert med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.


Vad är cookies och hur använder vi det?

En cookie är en liten textfil som en webbplats eller webbtjänst begär att få spara på din dator.

Det finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga. En permanent cookie sparas på din dator under en viss tidsbestämd period medan en tillfällig cookie (sessionscookie) försvinner när du stänger din webbläsare. På amf.se finns båda typerna.

Vidare finns det en skillnad mellan cookies som beror av vem som sätter cookien i din klient (till exempel din dator eller telefon). Dessa kallas förstapartscookies eller tredjepartscookies. En cookie som sätts av amf.se kallas förstapartscookie och en cookie som sätts av någon annan än amf.se kallas tredjepartscookie. AMF och våra samarbetspartners använder båda typerna.

Cookies används på amf.se av olika syften. Läs mer om dessa och hur du kan förhindra och ändra hur cookies sparas i din webbläsare nedan.

För viktig funktionalitet
Vissa cookies är nödvändiga för att AMFs webbplats ska fungera, till exempel när du navigerar runt på sidorna, fyller i formulär, loggar in till Dina sidor och signerar ändringar i ditt pensionssparande.

För en bättre användarupplevelse
En del cookies har till uppgift att se till att du får en bättre upplevelse av amf.se. Till exempel kan vi anpassa webbplatsen efter den enhet du surfar från och komma ihåg inställningar och val du gjort på Dina sidor.

För att kunna förbättra webbplatsen
Med hjälp av cookies får vi besöksstatistik som vi analyserar för att se hur våra kunder använder webbplatsen. Statistiken hjälper oss att förstå hur vi kan förbättra webbplatsens innehåll. Statistiken samlas in och bearbetas via till exempel webbstatistik- och testverktyg.

För externt innehåll
Cookies används också då vi visar innehåll som hämtas från en annan leverantör, till exempel filmer på YouTube.

För marknadsföring
Cookies används även för att styra och anpassa våra marknadsföringsinsatser. De marknadskanaler som används är exempelvis plattformar från Google, Facebook och AdForm. AMF använder sig även av ett panelverktyg där vi har möjlighet att interagera med relevanta besökare för att få ytterligare insikter som hjälper oss att anpassa våra marknadsföringsinsatser.

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies.

Flera olika marknadsförings- och statistikverktyg erbjuder också möjlighet att stänga av insamling av statistik via olika inställningar och/eller så kallade opt-out verktyg.

Googles annonsinställningar

Facebooks annonsinställningar

Adform opt-out

Google Analytics opt-out

Userreport opt-out

Du kan läsa mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbsida.


Vad har du för rättigheter som rör dina personuppgifter hos AMF Fonder?

Här beskriver vi dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

  • Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag över dina personuppgifter. Det gör du enklast på Dina sidor på amf.se eller genom att ringa oss.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och vid behov komplettera den information som AMF Fonder har om dig. Vissa uppgifter kan du själv rätta och komplettera via Dina sidor på amf.se. I övriga fall kan du kontakta AMF Fonder, så rättar och kompletterar vi relevanta uppgifter.
  • Du har rätt att begära begränsning av viss behandling av dina personuppgifter, till exempel om vi under en tid skulle utreda om någon av dina personuppgifter behöver ändras.
  • Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Så länge du har ett aktivt fondsparande och fem år efter avslutat engagemang måste vi dock ha kvar dina uppgifter av legala skäl.
  • Du har också rätt när det är tekniskt möjligt att få den information du själv har lämnat till AMF Fonder överförd till dig själv eller en annan aktör (så kallad portabilitet av dina personuppgifter).

Om ändringar i policyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på amf.se. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen, men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information om det på Dina sidor på amf.se, eller i samband med annan kommunikation som till exempel årliga utskick. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.


Om dataskyddsombud hos AMF

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har som uppgift att se till att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

AMF
113 88 Stockholm
Telefon: 08-696 31 00
E-post: dataskyddsombud@amf.se

Är du inte nöjd med den behandling som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten.