Jämnare pensionsutbetalningar

Från januari 2021 införde vi en gräns för hur mycket din pensionsutbetalning kan sjunka från ett år till ett annat, om avkastningen på din tjänstepension skulle vara negativ. Det här gjorde vi för att du ska få en så trygg pension som möjligt.

Jämnare utbetalning från AMF

Vår ambition är att din pension ska vara så trygg som möjligt och inte kortsiktigt påverkas för mycket av negativ avkastning. Därför införde vi en gräns för hur mycket din utbetalning kan sjunka från ett år till ett annat. På det sättet kan effekten av negativ avkastning utjämnas över tid.

Gränsen för hur mycket utbetalningen kan sjunka jämfört med föregående år är för närvarande fem procent. Tidigare fanns det ingen gräns. Värt att notera är att månadsbeloppet, precis som tidigare, aldrig kan bli lägre än det garanterade beloppet.

För vem gäller det här?

Den här ändringen gäller för dig som har en tjänstepension som är placerad i en traditionell försäkring och med utbetalning livet ut.

Ändringen gäller inte om du valt tidsbegränsad utbetalning, eller där utbetalningarna har gått över till förmånstagare i form av efterlevandepension. Ändringen gäller heller inte om din tjänstepension är placerad i en fondförsäkring.

När börjar det gälla?

Vi införde ändringen i försäkringsvillkoren under 2020. Första gången gränsen kunde börja tillämpas var vid den årliga omräkningen i januari 2021.

Om utbetalning från traditionell försäkring

I en traditionell försäkring har du alltid ett garanterat pensionsbelopp. Utöver det kan du få ett tilläggsbelopp om det finns ett överskott i din försäkring. Det garanterade beloppet, plus tilläggsbeloppet, blir det månadsbelopp du får.

Månadsbeloppet som du får i pension från AMF baseras på det pensionskapital som finns i försäkringen och på hur lång tid pensionen ska betalas ut. Dessutom tar vi hänsyn till om du har valt återbetalningsskydd eller inte, samt att vi gör antaganden om framtida avkastning, livslängd, skatt och kostnader.

Månadsbeloppet fastställs första gången inför din första utbetalning. Därefter räknas månadsbeloppet om i januari varje år. Vid omräkningen tar vi hänsyn till hur avkastningsräntan på din försäkring har varit under året som gått. Avkastningsräntan används för att fördela avkastning från AMFs placeringstillgångar på respektive försäkrings pensionskapital. Avkastningsräntan fastställs månadsvis för varje enskild försäkring och kan vara positiv eller negativ. Som resultat av omräkningen kan tilläggsbeloppet, och därmed månadsbeloppet, komma att öka eller minska jämfört med föregående år.

En omräkning kan även göras vid en annan tidpunkt än januari, exempelvis om en ny premie betalas in på försäkringen eller om återbetalningsskydd har tagits bort. I sådana fall beräknas ett nytt månadsbelopp.

Vad gör AMF för att utbetalningen ska bli jämnare?

Vi införde en gräns för hur mycket din pensionsutbetalning kan sjunka från ett år till ett annat på grund av negativ avkastning. Gränsen för hur mycket månadsbeloppet kan sjunka vid den årliga omräkningen är för närvarande fem procent jämfört med senast gällande månadsbelopp för föregående år. Månadsbeloppet kan aldrig bli lägre än det garanterade beloppet.

Gränsen för hur mycket månadsbeloppet kan sjunka från ett år till ett annat gäller endast vid den årliga omräkningen som görs i januari. Gränsen gäller inte i de fall då en omräkning görs vid en annan tidpunkt på året.

AMF strävar efter att på lång sikt bibehålla gränsen på fem procent för hur mycket månadsbeloppet för en försäkring kan sjunka från ett år till ett annat. Gränsen kan komma att ändras.  

Hur påverkas mitt pensionskapital och månadsbelopp?

När avkastningsräntan på din försäkring har varit positiv under året som gått, kommer ditt månadsbelopp inte att påverkas av gränsen för hur mycket månadsbeloppet kan sjunka från ett år till ett annat.

Gränsen får effekt när ditt månadsbelopp beräknas sjunka mer än fem procent till följd av negativ avkastning. Om det sker, sänker vi inte månadsbeloppen med mer än fem procent och betalar då ut ett högre månadsbelopp än vi annars skulle ha gjort. Månadsbeloppen under kommande år blir samtidigt något lägre än de annars skulle ha varit. På så sätt jämnas effekten av negativ avkastning på ditt månadsbelopp ut över några års tid.