Bäste kund,

I femtio år har AMF förvaltat tjänstepensionerna åt Sveriges privatanställda arbetare. Sedan 1973 har vi genom goda tider såväl som mer utmanande perioder gjort vårt yttersta för att ge våra sparare så bra och trygga tjänstepensioner som möjligt, med en hög avkastning till en låg avgift.

Man med glasögon utomhus.

Året som gick var av den mer utmanande sorten, och kommer i historieböckerna kommas ihåg som det år då kriget återvände till Europa. Rysslands fullskaliga och folkrättsvidriga invasion av det demokratiska grannlandet Ukraina sände chockvågor genom världen.

Den ekonomiska utvecklingen mörknade samtidigt rejält under året, delvis som en konsekvens av kriget, men även som ett resultat av efterdyningar från coronapandemin och andra geopolitiska och ekonomiska utmaningar.

Som en konsekvens av turbulensen och oron på marknaden blev vår totalavkastning negativ under året, för första gången sedan 2008. Framför allt var det vår aktieportfölj som tyngdes av kraftigt fallande börskurser, medan nedgången dämpades av bland annat vår fastighetsportfölj och våra alternativa investeringar.

Justerade pensionsnivåer

AMF är ett ömsesidigt drivet tjänstepensionsbolag, där våra sparares pensioner speglar inbetalda premier och hur bra kapitalet har vuxit. Överskott fördelas ut till våra kunder när det går bra, vilket varit fallet de senaste 14 åren, men där även utfallet under mindre goda år bärs av kunderna.

En del av våra utbetalningskunder har vid årsskiftet fått höjda eller oförändrade utbetalningsbelopp. För en del innebar den negativa avkastningen 2022 att pensionerna justerades ner något. Framför allt påverkades de kunder som valt att ta ut sin pension under ett begränsat antal år, men även kunder som är lite äldre fick en viss minskning.

För sparare med traditionell försäkring och livsvarig utbetalning blev sänkningen begränsad, eftersom vi har möjlighet att dämpa nedgången enskilda år för dessa sparare. För yngre utbetalningskunder blev det faktiskt en viss höjning, även ett tufft år som detta, tack vare en höjd prognosränta.

Det är givetvis tråkigt när kapitalet och pensionerna minskar, men det ska samtidigt ses i ljuset av en mycket god värdeutveckling under en lång tid. I femtio år har AMF förvaltat tjänstepensionerna åt Sveriges privatanställda arbetare. Sedan 1973 har vi genom goda tider såväl som mer utmanande perioder gjort vårt yttersta för att ge våra sparare så bra och trygga tjänstepensioner som möjligt, med en hög avkastning till en låg avgift.

Stärkt trygghet

På AMF har vi under många år lyckats bra med att få våra sparares pengar att växa. Vår genomsnittliga årliga avkastning har varit 5,6 procent de senaste fem åren och 7,0 procent de senaste tio åren, vilket varit bäst bland jämförbara bolag inom kollektivavtalad tjänstepension. En kund under utbetalning med en hundralapp sparad hos AMF har fått den fördubblad i värde de senaste tio åren.

Under året tog vi även ner risken i vår portfölj genom att minska andelen utländska aktier, och vi hade en mycket låg exponering mot de stigande räntorna vilket bidrog positivt till avkastningen.

Vår långsiktigt goda avkastning och vår starka solvens gjorde det möjligt för oss att under våren 2022 öka tryggheten för drygt en halv miljon kunder med traditionell försäkring under utbetalning, genom att avsätta runt 17 miljarder kronor till stärkta garantier. Det känns givetvis särskilt bra under en tid präglad av oro och osäkerhet.

Under året tog vi även ner risken i vår portfölj genom att minska andelen utländska aktier, och vi hade en mycket låg exponering mot de stigande räntorna vilket bidrog positivt till avkastningen. Att jobba med vår aktiva allokering på det här sättet är en viktig anledning till att vi över tid lyckats så väl med att skapa avkastning åt våra sparare.

Offensiva framtidsinvesteringar – störst på infrastruktur

Inom ramarna för vår livportfölj har vi särskilt goda möjligheter att göra investeringar i långsiktigt inriktade illikvida tillgångar, som det annars kan vara svårt eller dyrt att investera i. Det handlar bland annat om skog, energi, infrastruktur och andra typer av tillgångar som diversifierar vår portfölj och sprider riskerna på ett bra sätt.

Under 2022 kunde vi tack vare vår långsiktiga placeringshorisont och vår starka finansiella ställning fortsätta göra investeringar i svenska bolag med en förmåga och vilja att växa och ställa om, trots den ekonomiska avmattningen.

Vi ökade under året vårt innehav i batteritillverkaren Northvolt med 310 miljoner, vi investerade 370 miljoner kronor i ståltillverkaren H2 Green Steel och 300 miljoner kronor i verkstadsföretaget LEAX Group. En knapp miljard gick vi även in med i innovations- och tillväxtbolaget Polarium som utvecklar och tillverkar avancerade lösningar för energilagring och energioptimering byggd på litiumjonteknik.

I slutet av 2022 kunde vi även utöka vår infrastrukturportfölj genom köpet av 12,5 procent av aktierna i elnätsföretaget Ellevio. AMF har under de senaste åren gjort ett antal större investeringar i infrastruktur och energi, bland annat i Finlands största eldistributionsföretag Caruna Networks Oy, och i det svenska vindkraftsbolaget SR Energy. Enligt en undersökning som presenterades av tidskriften IPE Real Assets under året är AMF idag Sveriges största institutionella ägare av infrastruktur, något som jag är övertygad om bidrar till en jämnare och stabilare avkastning åt våra sparare.

En framåtlutad fondförvaltning

AMF erbjuder utöver traditionell försäkring även sparande i ett antal populära aktie- och räntefonder som finns tillgängliga inom fondförsäkring, för privat fondsparande och inom premiepensionen. Våra fonder är aktivt förvaltade, har höga hållbarhetsambitioner och mycket konkurrenskraftiga avgifter.

Trots ett tufft börsår har vi arbetat hårt under året för att stärka vårt fonderbjudande. Under sommaren 2022 lanserade vi den nya fonden AMF Strategifond Global. Den förvaltas av AMFs experter på allokering, och drar nytta såväl av kompetens inom fondförvaltning som strategisk allokering. Fonden har möjlighet att använda sig av en hävstång som kan öka placeringsutrymmet när det ses som gynnsamt. Detta tillsammans med en låg avgift och höga hållbarhetsambitioner gör fonden intressant inte minst för den som sparar långsiktigt.

Under året har flera steg tagits för att få ett nytt upphandlat fondtorg på plats inom premiepensionen. Syftet är bland annat att komma till rätta med de tidigare uppdagade oegentligheterna. Våra fonder är sedan länge mycket uppskattade och populära bland många premiepensionssparare, och vi arbetar för att de ska vara valbara även framåt.

En hållbar omställning

Hållbarhet är en viktig del i AMFs arbete med att skapa god avkastning, hålla låga kostnader och att vara ett ansvarstagande bolag. Våra kunder, medarbetare och intressenter ställer höga krav på transparens och tydlighet, både när det gäller vår hållbarhetsinriktning och hur vi bidrar till ett hållbart samhälle.

Grundläggande för vårt hållbarhetsarbete är att stötta och uppmuntra till omställning. Det tror vi är bra för såväl bolagen som för våra sparare, eftersom det är en förutsättning för en långsiktigt god avkastning.

En central utgångspunkt för vårt hållbarhetsarbete är internationella överenskommelser som vi undertecknat eller ställt oss bakom. Bland dessa återfinns FNs Global Compact, OECDs riktlinjer för multinationella företag, FNs principer för ansvarsfulla investeringar samt redovisning av klimatrisker enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

För att få ett bredare genomslag har vi även varit aktiva inom flera internationella samarbeten, däribland den globala så kallade nettonollalliansen AOA som vi var med och grundade 2019 tillsammans med bland annat Alecta och Folksam.

En schysst pensionsmarknad

Att vara bolaget på kundens sida, och alltid göra det som vi tror är långsiktigt bäst för våra sparare, är en viktig del i vårt uppdrag. Som en del av detta räknar vi vår strävan att jobba för och bidra till en schysst pensionsmarknad.

Under året presenterade vi i linje med detta för sjätte året i rad en granskning av flyttmarknaden för kollektivavtalad tjänstepension. Vi är varma förespråkare av möjligheten att flytta pensionen, och vidtog tidigt viktiga steg för att på frivillig grund stärka valfriheten för våra kunder. Men vi oroas över hur flytträtten hanteras idag.

Drygt var tredje sparare – 36 procent – sade sig i årets undersökning vara omedvetna om att de hade flyttat sin tjänstepension. Vidare har drygt fyra av tio – 42 procent – flyttat till en sparform med andra egenskaper än vad de säger sig föredra. Det här indikerar att flytträtten inte hanteras ansvarsfullt, och därför arbetar AMF för en mer konsumentvänlig flyttmarknad.

Låga avgifter är viktigt för allt sparande, men särskilt för ett långsiktigt sparande som det till pensionen. För oss på AMF är det högt prioriterat, och vi är stolta över att vi hela tiden jobbar för att vara så effektiva som möjligt, och kunna hålla så låga avgifter som möjligt.

Ett uttryck för vårt engagemang för låga avgifter är vår Avgiftsrapport, där vi årligen granskar avgiftsnivån på den svenska fondmarknaden. I årets rapport, som presenterades för femtonde gången, kunde vi konstatera att avgifterna aldrig varit så låga som de är idag. För femte året i rad sjönk den årliga avgiften på den svenska fondmarknaden.

Effektivitet, framtidstro och moderna arbetsformer

Sedan pandemirestriktionerna avvecklades under våren 2022, och med dem rekommendationen att jobba hemma som lyftes den 9 februari, har vi som många andra bolag jobbat med att utveckla bra arbetsformer. Arbetsformer där vi drar nytta av det vi lärde oss under pandemin, när hemarbete var utgångspunkten, men kombinerar det med att ta tillvara på de möjligheter som det fysiska mötet på kontoret ger.

Under året har vi lagt en hel del kraft på att blicka framåt, och lägga fast en uppdaterad strategisk inriktning för AMF. En kurs framåt där vi med utgångspunkt i vårt fina uppdrag, som står sig väl, tar vårt arbete till nästa nivå och drar nytta av en ny tids möjligheter.

Det är svårare än på länge att sia om framtiden, vilket inte minst ett turbulent 2022 har visat, men jag känner mig trygg med att AMF står väl rustade att under de kommande åren göra det bästa för att våra fyra miljoner pensionssparare ska få bästa tänkbara utveckling.

Stockholm i mars 2023

Johan Sidenmark, vd AMF