Bäste kund,

På AMF är vi stolta över förtroendet att ta hand om en del av din framtida pension. Totalt har vi över fyra miljoner kunder som sparar hos oss. Att ni är så många är bra, det innebär bättre och tryggare pensioner – bland annat eftersom avgifterna kan hållas riktigt låga när det är många som delar på kostnaderna.

Man med glasögon utomhus.

Vi arbetar för att du ska få bästa möjliga avkastning på ditt sparande, och för att så lite pengar som möjligt ska försvinna i just avgifter. Det senare är särskilt viktigt för ett långsiktigt sparande som det till pensionen. Självklart ska du som kund också kunna lita på att vi agerar ansvarsfullt och långsiktigt hållbart.

Inom ramarna för vårt fina uppdrag att vara förval för privatanställda yrkesarbetare har våra ägare Svenskt Näringsliv och LO dessutom givit oss i uppdrag att se till att även den som väljer att inte vara så aktiv i sitt sparande också ska få bästa möjliga tjänstepension. Att AMF drivs enligt ömsesidiga principer innebär att all vinst vi gör över tid går tillbaka till dig som kund.

Trygg leverans i en stökig tid

Året som ligger bakom oss präglades mycket av oro och osäkerhet i världen. Den svenska ekonomin försvagades, räntan steg länge och många företag och hushåll har fått det allt tuffare. Samtidigt vände börsen upp under året, efter ett riktigt tungt 2022, och Riksbanken valde på sitt möte i december för första gången på nästan två år att lämna styrräntan oförändrad.

Trots turbulensen och den vikande konjunkturen kunde vi när vi summerade året leverera en positiv avkastning på 7,8 procent till våra sparare. Våra noterade aktier uppvisade den starkaste utvecklingen, och växte med 15,8 procent, men även andra tillgångsslag utvecklades positivt – räntebärande värdepapper ökade med 5,4 procent, och alternativa tillgångar ökade med 5,2 procent.

En framtidssäkrad kapitalförvaltning

I tuffa ekonomiska tider är AMF och andra svenska långsiktiga investerare särskilt viktiga, inte bara för våra kunder utan även för våra innehavsbolag, och för företag som vill satsa och utvecklas trots nedgången. Tack vare vår starka finansiella ställning och vårt långsiktiga investeringsperspektiv har vi också kunnat fortsätta investera och ställa om vår portfölj.

Under 2023 har vi bland annat breddat vår portfölj genom att investera i IT-bolaget Lumera och i forskningsbolaget Anocca, och vi har stärkt våra investeringar i batteritillverkaren Northvolt och i stålföretaget H2 Green Steel. I maj kunde vi även berätta att vi bildat ett samägt bolag tillsammans med sjunde AP fonden, för att gemensamt äga och utveckla kvarteret Urban Escape i centrala Stockholm.

Den svenska tjänstepensionsmodellen har varit framgångsrik, och levererat bra pensioner till de svenska spararna under lång tid.

En modern och vass traditionell försäkring

AMFs traditionella försäkring är särskilt framtagen för att ge så bra tjänstepensioner som möjligt åt våra kärnkunder inom avtalsområde SAF-LO. Samtidigt är vi valbara och uppskattade även inom de tre andra stora svenska kollektivavtalsområdena. Med vår traditionella försäkring får våra kunder ett sparande med garanti i botten, en högkvalitativ aktiv förvaltning och låga avgifter, vilket många uppskattar.

För att säkerställa att vi fortsätter att ligga i framkant ser vi löpnade över och förbättrar vår traditionella försäkring. Att vi fick förnyat förtroende som valbart alternativ inom avtalsområde ITP är ett fint kvitto på detta. Under 2023 höjde vi bland annat garantin för inbetalda premier till 100 procent, införde en ny garantiförstärkningsmodell och omvandlade 9,3 miljarder kronor av upparbetat överskott till garantier. För att säkerställa en rättvis fördelning av överskott som uppstått mot bakgrund av oväntat stora arvsvinster har vi även fördelat 2,1 miljarder kronor till runt 1,7 miljoner kunder utan återbetalningsskydd, framför allt inom avtalsområde SAF-LO.

Hållbarhet och omställning

Hållbarhet är en viktig del i AMFs arbete med att skapa god avkastning, hålla låga avgifter och att vara ett ansvarstagande bolag. Grundläggande för vårt hållbarhetsarbete är att stötta och uppmuntra till omställning. Det tror vi är bra för såväl bolagen vi investerar i, som för våra sparare, eftersom det är en förutsättning för en långsiktigt god avkastning.

En central utgångspunkt för vårt hållbarhetsarbete är Vd har ordet, forts. internationella överenskommelser som vi undertecknat eller ställt oss bakom. Bland dessa återfinns FNs Global Compact, OECDs riktlinjer för multinationella företag, FNs principer för ansvarsfulla investeringar samt redovisning av klimatrisker enligt Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

En schyst pensionsmarknad

Den svenska tjänstepensionsmodellen har varit framgångsrik, och levererat bra pensioner till de svenska spararna under lång tid. Att det ska fortsätta vara så är viktigt, men inget vi kan ta för givet. Därför är vi på AMF engagerade i arbetat med att säkerställa bra förutsättningar för långsiktigt hållbara tjänstepensioner i Sverige även framåt.

Vi tycker att möjligheten att flytta tjänstepensionen är bra och viktig. Men vi oroas över att var tredje person som flyttat sin tjänstepension inte känner till det, och att mer än fyra av tio hamnar i en sparform som inte motsvarar de egna preferenserna. Därför följer vi flyttmarknaden i en årlig rapport, och presenterar förslag på hur konsumentskydd kan balansera en allt friare och smidigare flytträtt.

Andra utmaningar vi har identifierat grundar sig i att allt fler tar ut sin tjänstepension under ett begränsat antal år, snarare än livsvarigt, och att det så kallade respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som har jobbat ett helt liv och den som inte har jobbat alls – minskar. Även gällande frågor som dessa vill vi vara en konstruktiv och ansvarstagande röst, och efter bästa förmåga bidra till ett spararvänligt och långsiktigt hållbart tjänstepensionssystem.

Rötterna blir starka när det blåser

Mycket talar för att de närmaste åren kommer att vara fortsatt ekonomiskt krävande. Jag vill inte förminska utmaningarna med detta, men jag vill säga till dig som sparar hos oss att AMF har klarat tuffa tider tidigare, och att vi står bättre rustade än på länge att klara även det som ligger framför oss.

Mina kompetenta och engagerade medarbetare och jag kommer att göra vårt yttersta för att leva upp till det fina förtroende vi har fått att ansvara för ditt sparande – i uppgång såväl som i nedgång, i goda såväl som i mer krävande tider.

Stockholm i mars 2024

Johan Sidenmark, vd AMF