AMF lanserar företags­obligationsfond med Sverigefokus

I spåren av fortsatt låga räntor och rekordhöga nivåer på börsen lanserar AMF Fonder en ny räntefond med fokus på den svenska företags­obligationsmarknaden.

AMF Företagsobligationsfond är enligt förvaltare Johan Moeschlin ett bra komplement och en hörnsten i en bredare tillgångsportfölj, speciellt om man placerar långsiktigt. Här berättar han om vikten av riskspridning och varför Sverige är en bra marknad för företagsobligationer.

– Det är alltid sunt att ha en bra riskspridning i sitt sparande. Om man har en del aktier och en del räntor kan det vara klokt att komplettera med en företagsobligationsfond med kort räntebindning. Det är en möjlighet att få bra avkastning utan att utsättas för någon större ränterisk och bidrar till att man får ett företagsinslag på sina ränteplaceringar, säger Moeschlin.

Just fondens korta räntebindning i kombination med att den uteslutande fokuserar på obligationer utgivna av företag med hög kreditvärdighet, menar Moeschlin vidare borgar för en trygg utveckling, även om marknadsräntorna skulle börja stiga.

– I och med att fonden har en räntebindningstid på upp till ett år, blir effekten av ett eventuellt stigande ränteläge begränsad. Samtidigt minimerar vi kreditrisken genom att bara investera i obligationer med så kallad investment grade status. Det gör att risken för att utgivaren går i konkurs och inte möter sina åtaganden att betala tillbaka lånet med ränta är försvinnande liten.

Om man ska översätta fondens målsättning att leverera stabil avkastning till låg risk i mer konkreta termer menar Moeschlin att man kan se det som ett bra alternativ till banksparande.

– Alla räntenivåer är nedpressade just nu i och med att Riksbanken har en styrränta på -50 baspunkter. Marknadsräntan på en ettårig företagsobligationsfond är ungefär 40-50 punkter, vilket är 100 punkter bättre än den riskfria räntan. Målet med fonden är att avkastningen ska överträffa ett bättre banksparande.

Utöver att fonden har begränsningar vad gäller ränte- och kreditrisk finns även krav på att den ska följa de riktlinjer för hållbara investeringar som AMF lever efter.

– Alla våra räntefonder granskas av ett externt bolag som heter Sustainalytics för att säkerställa att investeringarna möter våra hållbarhetskrav. Precis som för våra andra räntefonder kommer denna fond ha en "best in class"-metodik. Det innebär att vi bara investerar i bolag som befinner sig i den absolut bästa delen av hållbarhetsskalan. Avsteg kan göras men det ska kunna motiveras. Vi har också ett aktivt påverkansarbete mot bolagen för att få dem att förbättra sig.

Moeschlin framhåller att företagsobligationsfonder långsiktigt alltid gett en bättre avkastning i förhållande till riskfria obligationer. Att den nylanserade fonden fokuserar på Sverige ser han också som en kvalitetsstämpel.

– Fondens fokus på obligationer emitterade i svenska kronor gör att vi dels får tillgång till stora fina svenska internationella bolag som har lånebehov och som gärna lånar i svensk valuta. Dessutom får vi exponering mot utländska emittenter som ser det som finansiellt fördelaktigt att ta upp lån i svenska kronor. Den svenska marknaden för företagsobligationer präglas av kvalitet och god likviditet, säger förvaltaren.

Vad gäller placeringshorisont är Moeschlin noga med att understryka långsiktighet.

– Vi förordar att man placerar på en horisont på minst två år. Det ska ses som en strategisk placering och en hörnsten i en bredare tillgångsportfölj för den som vill ha en lågriskinvestering med en uppsida som är bättre än den för renodlade korta räntefonder.

Fondens förvaltningsavgift är 0,10 procent.

 

Syftet med informationen ovan är att ge en allmän information och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.