Tillväxtmarknader, hög tillväxt i dynamiska regioner

Sedan december förra året förvaltar Henrik Oh det nya tillskottet i vårt fondutbud, AMF Aktiefond Tillväxtmarknader. I Tillväxmarknadsfonden utgör Asien som region den största delen men även tillväxtmarknader i Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Östeuropa ingår.

2020-11-20

Berätta lite om AMF Aktiefond Tillväxtmarknader

– Aktiefond Tillväxtmarknader investerar på 23 börser globalt varav en stor tonvikt ligger i Asien. Ungefär 80 procent av investeringarna sker i asiatiska aktier, varav Kina står för ca 40 procent av de totala investeringarna i fonden. Fonden har investerat i ca 150 bolag jämfört med index som har ca 480 bolag. Den stora skillnaden i Asien mellan Aktiefond Asien Stillahavet och Aktiefond Tillväxtmarknader är att marknaderna Japan, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong och Singapore inte ingår i tillväxtmarknader.

Hur ser hållbarhetsarbetet ut för fonden?

– Vid utformningen av Tillväxtmarknadsfonden lades stor vikt på att integrera hållbarhetsarbetet på samma sätt som för våra övriga aktiefonder. I förvaltningen har fonden arbetat medvetet med att välja in bolag som har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete i jämförelse med andra bolag inom respektive bransch vad gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. För detta använder vi oss av referensindexet MSCI ESG Leaders. Vi använder oss även av externa analysföretag som stöd vid investeringsbesluten. Fondens investeringar håller en hög nivå avseende hållbarhet vilket bland annat reflekteras genom Morningstars betyg på fem hållbarhetsglober av fem*.

Fondutbud och kurser

Är det inte problematiskt att hantera en Tillväxtmarknadsfond från AMFs kontor i Sverige?

– I dagens globaliserade värld är informationsflödet så snabbt och globalt att det inte är något problem. I vissa fall underlättar det faktiskt eftersom vi slipper det dagliga bruset. De bolag vi äger, de äger vi långsiktigt. Vi letar efter bolag som år efter år blir starkare inom sin bransch.

Vilka är kriterierna när du investerar?

– Jag letar efter bolag som har en unik produkt eller tjänst och där konkurrensen från andra aktörer är låg. Bolaget ska också bli starkare och starkare för varje år i sin bransch. Andra kvalitetsmått som jag söker hos bolagen är fokus på avkastning på eget kapital, att bolagen har en stark balansräkning och där värderingen är attraktiv. Fonden använder också kvantitativ analys och ett riskhanteringssystem för att skapa en robust portföljkonstruktion.

Varför tycker du att man ska spara i AMF Aktiefond Tillväxtmarknader

– I AMF Aktiefond Tillväxtmarknader så får du tillgång till spännande och dynamiska regioner. Historiskt har också tillväxtmarknader haft en mycket högre tillväxt i ekonomin än utvecklade länder. Bolagen som är aktiva på de här marknaderna har en bra möjlighet till långsiktigt god tillväxt. Intressant med AMF Aktiefond Tillväxtmarknader är att du också får en tillväxtmarknadsfond med en låg avgift på 0,4 procent och ett tydligt hållbarhetsarbete.

* Hållbarhetsbetyg från det oberoende fondutvärderingsföretaget Morningstar per 2020-09-30.

Syftet med informationen ovan är att ge en allmän information och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.