AMF Balansfond - hela fondbolagets samlade kunskap

AMF Balansfond är en blandfond där ungefär 40 procent placeras i svenska aktier, cirka 20 procent i utländska aktier och cirka 40 procent i räntebärande papper. AMF Fonders samlade förvaltarteam väljer aktier och räntebärande papper inom sina respektive expertisområden, på så vis tar du del av fondbolagets samlade kunskap.

2020-11-02

Berätta lite om AMF Balansfond

En av de största fördelarna med AMF Balansfond är att den hanteras av AMF Fonders samlade team av förvaltare. Därmed får spararen ta del av en bredare kompetens. 

– En bra blandfond utmärker sig genom ett bra lagarbete. Och det är precis vad vi har. Vi är ett team av mycket erfarna förvaltare som arbetar tätt tillsammans. Vi har dessutom förstärkt kompetensen inom såväl makro- och omvärldsanalys samt inom kvantitativ analys för att säkerställa än mer kvalitet i vårt arbete. Några har djup kunskap om världens olika aktiemarknader, andra om räntemarknaden, säger Björn Lind.

I AMF Balansfond väljer förvaltarna aktier inom sina expertisområden. Sedan ansvarar Björn för fondens risk och fördelning totalt sett. Beslut om regioner och branscher kan fattas snabbt och lätt.

– Vi väljer till exempel bland de mest spännande teknologiaktierna och läkemedelsaktierna i världen, inte en teknologiaktie eller ett läkemedelsbolag i varje land. Bland mer konjunkturkänsliga - verkstadsbolag har fonden nu valt bland annat Volvo och franska Schneider.

Fonden väljer aktivt ur ett hållbarhetsperspektiv de bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete utifrån region/bransch oavsett vilket land de är noterade i.

Fonden har också ökat andelen företag som arbetar inom områden som gynnas av ett ökat fokus på hållbarhet, inte minst av energiomställningen från fossila bränslen till förnybara energislag. Fonden har under senare år ökat sina positioner inom t ex vind- och solkraft, bland annat genom investeringar i danska Vestas och Orsted. Fonder har också investerat i företag som ligger i framkant inom så kallad grön vätgas, bland annat franska Air Liquide och amerikanska Linde. Nextera är också ett amerikanskt bolag som finns i portföljen och som ligger långt fram inom förnyelsebar energi.

Varför investerar ni en sådan stor andel i Sverige?

AMF Balansfond investerar mycket i Sverige då aktiemarknaden består av framgångsrika exportbolag med en stark global position. Svenskt näringsliv ligger också långt fram inom digitalisering på olika sätt.
– Det fina med att investera i Sverige är att vi investerare har nära till bolagens ledningar och därmed kan påverka bolagen i vad vi bedömer är rätt riktning. Vi satsar framför allt på svenska bolag som har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete (ESG) och är konkurrenskraftiga såväl i Sverige som internationellt.

Hur ser hållbarhetsarbetet ut för fonden?

– Vid investeringar i svenska aktier och räntebärande papper tar förvaltaren hänsyn till hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten. Vi är aktiva ägare i de svenska bolag där innehaven är betydande. Vi deltar i valberedningar och röstar på bolagsstämmor samt tar upp relevanta hållbarhetsfrågor i kontakter med bolagen.

– Vid investeringar i utlandet har fonden arbetat medvetet med att välja in bolag som har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete inom respektive bransch vad gäller miljö-, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). För detta använder vi oss av referensindexet MSCI ESG Leaders. Vi använder oss även av externa analysföretag. För utländska aktier röstar vi på de största innehaven. Vi samarbetar även med andra investerare i internationella påverkansinitiativ.

Fondutbud och kurser

Varför tycker du att man ska spara i AMF Balansfond?

I tider av turbulens på världens börser kan en blandfond vara ett klokt sparalternativ.

– AMF Balansfond passar dig som söker en bra medelriskfond. Den passar speciellt bra när börsklimatet är oroligt men en sparare ändå vill ha kvar en fot på aktiemarknaden, säger Björn Lind. En av fondens främsta styrkor är att den har möjlighet till att den snabbt kan vikta om aktieandelen beroende på marknadsläge. Fonden består för närvarande av drygt 40 procent svenska aktier, drygt 20 procent utländska aktier och knappt 40 procent räntepapper.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.

Informationen ovan utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.