På jakt efter undervärderade aktier i Europa

Anders Fagerlund, förvaltar AMF Aktiefond Europa sedan 2008. Genom aktiva investeringsbeslut har han överträffat sitt jämförelseindex 8 av de senaste 10 åren*.

2020-11-20

Berätta lite om ditt arbete med AMF Aktiefond Europa och din förvaltning

– I AMF Aktiefond Europa har jag möjlighet att investera i aktier i hela Europa. I praktiken innebär det att fonden kan investera i ungefär 1 500 olika bolag (fler finns men de är för små för fonden). Jag väljer ut 60–70 aktier som jag tror kommer att gå bra, med en lagom balans mellan avkastningsmöjligheter och risk. Det jämförelseindex jag mäts mot omfattar ca 240 bolag. Geografiskt utgör Storbritannien/Irland 19 procent, Norden 14 procent, Benelux och de tysktalande länderna 42 procent, Sydeuropa 22 procent medan östra Europa är runt 3 procent i skrivande stund.

Hur ser hållbarhetsarbetet ut för fonden?

– I förvaltningen har fonden arbetat medvetet med att välja in bolag som har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete inom respektive bransch vad gäller miljö-, sociala frågor och bolagsstyrning. För detta använder vi oss av referensindexet MSCI ESG Leaders. Ungefär hälften av Europas storbolag inkluderas och hälften exkluderas. Jämfört med ett så kallat traditionellt aktieindex som inkluderar alla företag så innehåller vårt jämförelseindex tex färre gruv-, olje-, tobaks- och alkoholbolag medan IT, försäkring och konsumentprodukter är överrepresenterade.

– Vi använder oss av externa analysföretag, bland annat Sustainalytics och Trucost som stöd vid investeringsbesluten.

– AMF Europafond har för närvarande en mycket stor exponering mot förnybar energi, en strategi som hittills gett en bra avkastning. Jämfört med sitt jämförelseindex har fonden mer än dubbelt så stor exponering och cirka 17 procent av kapitalet är investerat i företag som bygger förnybar energi (vind- och solkraftsanläggningar) eller tillverkar vindturbiner och kablar.

– Danska vindkraftsjätten Vestas är en viktig investering i fonden. Europafonden har, förutom Vestas, stora innehav i italienska Enel och portugisiska EDPR, vilka båda tillhör topp fem globalt inom installerade vind/solkraftsanläggningar. Dessutom äger fonden aktier i danska Örsted som är störst i världen på havsbaserad vindkraft. Anders berättar att analytiker bedömer att sol- och vindkraftsparken kommer behöva bli cirka 40 gånger större till år 2050, jämfört med 2020, om klimatmålen skall uppnås så branschens tillväxtutsikter är mycket goda.

Fondutbud och kurser

Vad är hemligheten med att du slagit ditt jämförelseindex så ofta?

– Min strategi är att hitta rätt aktier till rätt pris. Jag har tre grundpelare i mitt urval av aktier; bolaget ska ha en lättbegriplig affärsmodell, det ska visa god lönsamhet över en konjunkturcykel och aktien ska vara undervärderad. Jag lägger därför inte mitt fokus på hur börsen kommer utvecklas - upp eller ner - eller om sektor X kommer att gå bättre än sektor Y, till exempel kommer banker gå bättre än oljebolag, utan jag försöker hitta rätt aktier inom varje sektor. Det har varit min strategi.

Varför ska man lägga sina pengar i en Europafond?

– Det gäller att sprida riskerna i sitt sparande. Eftersom drygt 20 procent av världens börsvärde ligger i Europa borde det vara en naturlig del i ett långsiktigt sparande. Även om utsikterna för Europa som region är blandade så finns det en mängd bra globala bolag med bas i Europa till exempel Michelin, Nestle, Roche, SAP och BMW för att nämna några. Dessutom är Europa ledande inom förnybar energi med bolag som Vestas (vindkraft), Enel (sol/vindparker), Örsted (havsbaserad vind) och Prysmian (kabeltillverkare).

– En annan fördel med de europeiska börserna är att det är en jämnare fördelning mellan sektorerna än på exempelvis Stockholmsbörsen, det vill säga en Europafond ger en mycket bra riskspridning på sektorbasis.

– Europafonden har, förutom Vestas, stora innehav i italienska Enel och portugisiska EDPR, vilka båda tillhör topp fem globalt inom installerade vind/solkraftsanläggningar. Dessutom äger fonden aktier i danska Örsted som är störst i världen på havsbaserad vindkraft.

*Se AMFs Årsberättelse 2019

Syftet med informationen ovan är att ge en allmän information och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.