Bred exponering mot världens största marknad

Ulf Alexandersson förvaltar AMF Aktiefond Nordamerika där fokus ligger på investeringar i främst USA. Genom god riskspridning är fondens målsättning att nå en långsiktig avkastning som över tid ska slå sitt jämförelseindex.

2020-11-20 

Kan du berätta lite om Nordamerikafonden och din roll som förvaltare?

– AMF Aktiefond Nordamerika investerar huvudsakligen i aktier i amerikanska bolag. Fonden är aktivt förvaltad och har ett 70-tal innehav. Som förvaltare strävar jag efter en god balans i investeringar som ger långsiktig och stabil avkastning men jag är inte hängiven till någon särskild förvaltningsstil.

Den enskilt största exponeringen i fonden är inom IT-sektorn. Kan det vara både en styrka och en utmaning?

– Ja, absolut. Det är både och. Det finns en dynamik i denna sektor, som är relativt ung. Tittar man på teknologibolagen som vi investerar i så är de i mycket högre grad än tidigare diversifierade i termer av slutmarknader. Det finns mycket mer konkret att ta på än tidigare i takt med att världen blir mer digital och mindre fysisk. Detta är inte samma sektor eller fenomen som IT-bubblan i början på 2000-talet med väldiga luftslott utan konkreta produkter. Den högre värderingen härrör från teknologisektorns högre tillväxttal relativt andra sektorer och idag är teknologi drivande inom nästan alla branscher. I fonden finns exempelvis stora bolag som VISA och Microsoft med världsomspännande verksamheter.

– Jämför man fondens teknologiexponering mot ett världsindex utan USA så är teknologisektorn i fonden dubbelt så stor, samtidigt som exponeringen mot råvaror och olja också är väsentligt lägre.

Hur ser hållbarhetsarbetet ut för fonden?

– Fonden söker aktivt bland de bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete inom respektive bransch avseende miljö, samhälle och bolagsstyrning. Till vår hjälp har vi tillgång till extern hållbarhetsanalys. Fondens jämförelseindex är MSCI USA ESG Leaders NR. Vid investeringar utanför indexet ansvarar förvaltaren för att göra en egen bedömning utifrån AMFs värdegrund och bolagens hantering av möjligheter och risker kopplade till hållbarhet (ESG-analys).

– Några exempel på bolag i fonden som ligger i framkant är Tesla, NextEra (världens största producent av förnyelsebar energi) och Trane (ventilation och fastighetsteknik). Samtliga dessa bolag har startat sitt arbete med hållbarhet långt före klimat- och miljöregleringarna. De ser själva ett eget värde i att vara hållbara och är väl positionerade för att bidra till ett hållbart samhälle.

– Tittar man på Morningstars hållbarhetsbetyg så har den 5 av 5 hållbarhetsglober *– och ett lågt koldioxidavtryck i förhållande till ett bredare USA index.**

Fondutbud och kurser

Den amerikanska ekonomin påverkar ju hela världen och kan vara ganska volatil. Hur påverkar det din bedömning när du investerar?

– Turerna i handelskriget med Kina fick konsekvenser för stora delar av den amerikanska ekonomin, särskilt halvledarindustrin. Därtill påverkar återkommande politiska utspel mot läkemedelsindustrin och teknologisektorn, och sedan finns det alltid oklarheter när det dyker upp nya regleringar och handelsstopp. Min bedömning är att USA fortsatt kommer ha ansträngda relationer med Kina under flera år framöver. Detta skapar osäkerhet generellt länderna emellan, det påverkar underleverantörer, frakt och handel. Det skall dock sägas att många företag agerat och styrt om produktion och distribution till mindre politiskt känsliga områden sedan handelskriget bröt ut.

Varför ska man som sparare investera i AMF Aktiefond Nordamerika?

– Den amerikanska aktiemarknaden är världens största och hemvist för flertalet av världens största bolag. Det är en stor, enhetlig och dynamisk marknad. Därför bör man som sparare också ha en exponering i USA. Genom Nordamerikafonden får man en bred exponering mot världens största marknad med närapå en tredjedel av världens hushållskonsumtion. Samtidigt kommer uppskattningsvis cirka 40 procent av bolagens intjäning från export utomlands, vilket också ger en god diversifierad spridning. Den amerikanska ekonomin präglas av ett företagsvänligt klimat, tillgång till kapital, framstående teknologi, distribution och infrastruktur, liksom arbetskraft. Oavsett om man ser till de senaste 3, 5 eller 10 åren så har den amerikanska börsen varit en mycket bra placering relativt andra marknader.

* Hållbarhetsbetyg från det oberoende fondutvärderingsföretaget Morningstar per 2020-09-30

** Index: MSCI USA

Syftet med informationen ovan är att ge en allmän information och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.