Förklaring av PEP

PEP=person i politiskt utsatt ställning.

Innan affärsförbindelse etableras ska alltid kontroll göras huruvida personen är en
person i politiskt utsatt ställning s k PEP. En person är att anse som PEP om denne har
eller har haft viktiga funktioner, i Sverige eller i utlandet, såsom:

 • Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar.
 • Parlamentsledamöter.
 • Ledamöter i styrelsen för politiska partier.
 • Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas.
 • Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbanker.
 • Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten.
 • Personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan.
 • Personer med befattningar på gemenskapsnivå och internationell nivå, motsvarande 1–5, ska omfattas i tillämpliga delar.

Även ovanstående personers närmaste familjemedlemmar omfattas:

 • maka/make,
 • partner som enligt nationell lag likställs med maka/make,
 • barn och deras makar eller partner, samt
 • föräldrar.

Även kända medarbetare till en PEP omfattas:

 • Fysiska personer om vilka det är känt att de gemensamt med en PEP är verklig förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en PEP.
 • Fysiska personer som är ensamma verkliga huvudmän till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner om vilka det är känt, eller finns anledning att förmoda, att de egentligen har upprättats till förmån för en PEP.


  Med "nära förbindelser" avses nära affärsförbindelser och andra förbindelser som kan medföra att den kända medarbetaren kan förknippas med förhöjd risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism.