Risk- och avkastningsprofil

AMF använder en EU-gemensam sjugradig indikator för att visa sambandet mellan risk och möjlig avkastning. Indikatorn visas i fondernas faktablad (KIID).

Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastning för varje fond. En högre placering på skalan betyder att möjlighet finns till högre avkastning men att det också finns en större risk att förlora pengar. Den lägsta kategorin – kategori 1 – innebär inte att fonden är riskfri.

Risk- och avkastningsindikatorn beräknas utifrån hur fondens värde har varierat under de senaste fem åren. Det betyder att riskindikatorn baseras på historisk volatilitet. Indikatorn kan således förändras över tid.

Vissa väsentliga risktyper fångas inte in av risk- och avkastningsindikatorn. Vill du läsa mer så hänvisar vi till våra fondfaktablad.

Grafik: Riskprofil för AMFs fonder

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.