AMF Fonder sammanfattar marknadsläget två månader efter coronautbrottet

Coronaviruset fortsätter att påverka världens aktie- och räntemarknader och osäkerheten om dess effekter på ekonomin är stor.

2020-05-29

Vi ser att ekonomier världen över bromsat in kraftigt och befinner sig i djup recession då länder helt eller delvis varit nedstängda och konsumtions- och beteendemönster ändrats dramatiskt. Nedgången vi nu ser i global BNP har skett mycket snabbare och är mycket större än vad vi tidigare upplevt, men förhoppningen är att vi under andra halvåret ska börja se en återhämtning som sedan fortsätter 2021 drivet av de starka stimulanser som satts in för att stödja både finansiella marknader, företag och konsumenter. Men utvecklingen är oviss och det råder oenighet kring hur snabbt återhämtningen kommer att ske och hur snabbt länder kan öppna upp sina ekonomier igen.

Trots att vi nu förhoppningsvis sett den värsta smittspridningen mattats av, råder stor osäkerhet kring hur smittspridningen kommer att utvecklas när världen sakta öppnar upp och hur vi konsumenter kommer att bete oss, detta kommer att ha avgörande betydelse för takten i den ekonomiska återhämtningen.

Historiskt har många olika typer av kriser uppstått som inneburit kraftiga börsnedgångar. Historien visar dock att börserna återhämtar sig på ett antal år, vilket de flest bedömare förväntar sig även den här gången. Exakt hur lång tid det kommer att ta är däremot väldigt svårt att säga men vi har redan sett viss återhämtning.

Efter det stora börsfallet i februari och mars såg vi i slutet av mars en vändning och börser vände åter upp drivet av avtagande smittspridning och större stimulanser än väntat. Osäkerheten om börsutvecklingen i närtid är dock stor då de negativa effekterna på ekonomierna är större än många initialt väntat sig och osäkerheten kring smittspridningen när länder öppnar upp är stor. Samtidigt fortsätter länder att stimulera ekonomierna och underlätta för företag och privatpersoner att klara det svåra läge som uppstått och detta väntas bidra till en snabbare återhämtning.

Hur skall man då agera som fondsparare?

Det är i regel klokt för de flesta att vara långsiktiga i sitt sparande. Det är svårt att tajma köp och försäljningstillfällen, och det finns alltid en risk att som sparare sälja när börsen är nära botten och köpa nära toppen. Därför är ett vanligt råd att månadsspara, för att sprida riskerna över tid.

Det är också viktigt att ha rätt risk i sitt sparande, fördelning mellan räntor och aktier så att man känner sig bekväm med sin risk över tid.

Hur ser det ut för svensk ekonomi just nu?

Läget är allvarligt. Redan innan virusutbrottet var tillväxten i Sverige svag och arbetslösheten hade börjat stiga. Under april månad stannade delar av ekonomin upp när kunder stannade hemma från restauranger och serviceinrättningar, delar av industrin stängde ned och leveranser av insatsvaror till fabrikerna försenades eller uteblev. Vi befinner oss nu i recession. Hur lång och djup den blir återstår dock att se. Förhoppningen är givetvis att virusutbrottet fortsätter att dämpas och att vi under hösten kan återgå till mer normala mönster, ingen vet dock säkert om det kommer att bli så, eller om det drar ut på tiden. Den svenska börsen kommer fortsätta följa de globala marknadernas utveckling, framförallt i USA.

Vad innebär de stimulanspaket som både regeringen och Riksbanken nu har kommit med?

I grunden syftar de till två saker: dels att personer och företag som hamnat i ekonomiskt nödläge på grund av virusutbrottet får ekonomiskt stöd av staten, och dels att kreditförsörjningen till små och medelstora företag underlättas.

Sveriges statsfinanser är i mycket god ordning. Regeringen har löpande presenterat en rad åtgärder för att mildra de negativa effekterna, bland annat har man beslutat om omsättningsstöd till företag, infört stöd vid korttidspermitteringar samt senarelagt skattebetalningar för företag. Man har även tillfälligt stoppat karensavdraget.

Riksbanken har bland annat gjort det mer fördelaktigt för banker att låna pengar, erbjudit 500 miljarder i lån för banker att förmedla till små och medelstora företag samt utökat köpen av stats-, bostads- och kommunobligationer med 300 miljarder och de har nu även inkluderat företagsobligationer i sina köp. Allt detta har gjorts för att underlätta kreditförsörjningen i ekonomin.

Vilken påverkan har USA på världsekonomin? 

USA är världens största ekonomi och utvecklingen där påverkar naturligtvis även övriga världen. Det mesta talar nu för en mycket kraftig nedgång av den amerikanska ekonomin under andra kvartalet men tron är att läget därefter kommer att stabiliseras gradvis. Precis som i många andra länder stängde man ned delar av samhället och den ekonomiska verksamheten, men man börjar nu sakta att öppna upp igen. Många rekommenderas att arbeta hemifrån.

Vad innebär de stimulansåtgärder som nu kommer från bland annat USA och EU?

Hur djup och lång nedgången blir är svårt att bedöma men sannolikt blir den mycket djup innevarande kvartal. Utvecklingen är naturligtvis delvis beroende på hur virussituationen utvecklas och vilka ytterligare stimulansåtgärder som kommer.

Stimulanserna är viktiga, för att inte säga helt avgörande och kan lite förenklat delas in i tre områden:

  1. Åtgärder riktade för att stödja sjukvården och underlätta för de som blir sjuka. Det ser vi nu, både i USA och EU på lite olika sätt.
  2. Åtgärder som ser till att de finansiella systemen fortsätter att fungera så att vi undviker en finansiell kris som år 2008 –2009. Det ser vi också nu i USA och EU.
  3. Åtgärder som stimulerar den underliggande ekonomin att så småningom komma igång igen, inte minst de sektorer som drabbas hårdast, som exempelvis resenäringen.

Hur har ränteutvecklingen varit nu när börser rör sig kraftigt både upp och ned? 

När krisen började föll framför allt de längre räntorna, vilket brukar vara fallet när marknaden förbereder sig för en sämre konjunktur. Stora flöden ut ur aktier söker sig ofta till räntefonder vilket ökar intresset för obligationer. I takt med att krisen utvecklades och centralbanker och regeringar lovade alltmer pengar som stöd vände ränteutvecklingen.

För att finansiera alla de enorma stimulanser som nu har presenterats, kommer många länder i framtiden troligen behöva ge ut mer obligationer. Ett ökat utbud leder till högre räntor. Det är framför allt denna effekt som gjort att långräntorna stigit, trots att krisen blivit värre och börserna fallit mer. Även kortare räntor har gått upp då centralbankerna inte har agerat genom att sänka räntorna, vilket marknaden trodde initialt. Istället har de använt sig av andra stödköp och krislån. Korta räntor går också upp i tron om att alla stimulanser kommer att leda till högre inflation då krisen lugnar ner sig.

Vad har hänt med utvecklingen i våra olika räntefonder?

AMF Räntefond Lång, Kort och Mix har påverkats negativt av att bostads- och företagsobligationer har fallit i pris relativt statsobligationer. Bostads- och företagsobligationer har per definition en högre riskpremie och avkastning.

I kriser som denna vill marknaden ha en högre riskpremie då osäkerheten kring företagen ökat. Det leder till fallande pris. AMF Fonder investerar bara i bostads- och företagsobligationer med hög kreditvärdighet och med relativt kort löptid (2–3 år i genomsnitt). Även om en obligation faller i pris under löptiden så får investeraren kupongutbetalningar under löptiden och tillbaka pengarna vid obligationens förfall. De fonder som innehar företagsobligationer har en rekommenderad placeringshorisont på två år och under denna tid brukar de flesta kriser gå över och avkastningen normaliseras.

Varför kan fondernas upp- och nedgång skilja sig mycket åt från hur börserna stängde samma dag?

Vi stämmer av fondernas värden kl 16.00 gällande alla våra fonder. Det innebär att vid stora svängningar i slutet av dagen så kommer de med i kursen nästkommande dag. Fondernas slutkurser ser man sedan i kurslistan runt kl 18 samma kväll. 

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.