Vi väljer in

Hållbarhetsaspekter är en integrerad del i investeringsbesluten för samtliga fonder. Förvaltarna använder sig bland annat av externa hållbarhetsanalyser utifrån miljöfrågor, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG). Vi kontrollerar också att bolagen ligger i linje med vår klimatpolicy och våra riktlinjer utifrån internationella normer och konventioner.

Svenska aktier

Vid investeringar i svenska aktier tar förvaltaren hänsyn till hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten. Hållbarhetsaspekterna utgår ifrån AMFs värdegrund och bolagens hantering av risker och möjligheter kopplade till hållbarhet (ESG-analys).

Förvaltaren använder sig bland annat av externa hållbarhetsanalyser. I de fall där det inte finns någon tillgänglig hållbarhetsanalys ansvarar förvaltaren för att göra en egen bedömning. Den bedömningen prövas i AMFs Råd för ansvarsfulla investeringar och godkänns av Vd.

Utländska aktier

För investeringar i utländska aktier söker AMF Fonder aktivt bland de bolag som bedöms ha kommit längre i sitt hållbarhetsarbete inom respektive bransch. Till vår hjälp har vi tillgång till extern hållbarhetsanalys. Urvalet av aktier utgår ifrån indexet MSCI All Country World Index ESG Leaders NR*. Vid investeringar utanför indexet ansvarar förvaltaren för att göra en egen bedömning utifrån AMFs värdegrund och bolagens hantering av möjligheter och risker kopplade till hållbarhet (ESG-analys). Den bedömningen prövas i AMFs Råd för ansvarsfulla investeringar och godkänns av Vd.

Räntefonder

Vid investeringar i räntebärande papper tar förvaltaren hänsyn till hållbarhetsaspekter i investeringsbesluten. Hållbarhetsaspekterna utgår ifrån AMFs värdegrund och bolagens hantering av risker och möjligheter kopplade till hållbarhet (ESG-analys).

Förvaltaren använder sig bland annat av externa hållbarhetsanalyser. I de fall där det inte finns någon tillgänglig hållbarhetsanalys ansvarar förvaltaren för att göra en egen bedömning. Den prövas sedan i AMFs Råd för ansvarsfulla investeringar och godkänns av Vd. 

Vi investerar gärna i gröna obligationer när motparten uppfyller våra hållbarhetskrav och där vi ser en avkastningspotential till våra kunder.

 

**MSCI ACWI ESG Leaders NR – www.msci.com/msci-esg-leaders-indexes

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.