Vi påverkar

AMF Fonder AB är ett dotterbolag till AMF Pensionsförsäkring AB och en stor del av påverkansarbetet bedrivs av dessa bolag gemensamt.

Aktivt ägararbete

Vi bedriver påverkansarbete på olika sätt beroende på hur stor andel vi äger i bolaget. I de svenska innehaven äger vi ofta större aktieposter och kan då aktivt delta på bolagsstämmor, i valberedningar och i dialog direkt med bolagen.

I de utländska bolagen äger vi ofta mindre poster och söker primärt olika samarbeten tillsammans med andra investerare för att driva ägarfrågor. Vi röstar på bolagsstämmor, i både svenska och utländska bolag.

Ägarrapport 2020

I utlandet använder AMF Pension och AMF Fonder röstningsrådgivare som verkar genom fullmakt från respektive bolag. I utlandet har AMF Fonder röstat på 132 bolagsstämmor under 2019/2020.

Som betydande ägare i ett stort antal svenska bolag utövar AMF och AMF Fonder aktiv ägarstyrning. Under årsstämmosäsongen har AMF och AMF Fonder varit anmälda till 43 bolagsstämmor samt 5 extra bolagsstämmor. AMF och AMF Fonder är representerade i 32 valberedningar i Sverige och är där delaktig i att lyfta hållbarhetsfrågor högt på agendan med andra stora ägare och med bolagens styrelser. Ett mål är att vi jobbar för att ha jämställda styrelser i bolag där vi är med i valberedningen.

Läs mer om vårt ägarstyrningsarbete här

Tema och initiativ

Under 2019 har ett fokusområde inletts kring publika skattepolicys hos svenska bolag som AMF investerar i.  Per årsskiftet saknade 20 av 52 (36 procent) av de svenska innehaven i AMF Pensions portfölj och i AMF Fonders Sverigefond helt eller delvis en publik skattepolicy. Under året har vi fokuserat på att driva frågan om betydelsen av en publik skattepolicy gentemot de prioriterade bolagen. Vi har lyft frågan med de 20 bolagen om att ta fram och presentera en skattepolicy. Vi kommer fortsätta driva frågan och följa upp resultatet.

Samarbeten inom hållbarhet

AMF är medlem i ett antal organisationer inom hållbarhet, ansvarsfulla investeringar och ägarfrågor. Både för kunskapsutbyte och lärande, men även för att tillsammans med andra investerare ha större möjlighet att påverka bolag.Vi deltar också i samarbeten kring hållbarhetsfrågor inom våra branschorganisationer Fondbolagens förening och Svensk Försäkring. AMF Fonder följer de åtaganden som AMF gör.

Läs mer om våra samarbeten inom hållbarhet

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.