AMFs räntefonder investerar hållbart

2019-12-20

För AMF Fonder är det viktigt att bolagen vi investerar i arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och är ansvarstagande. Detta gäller även när vi bedömer bolag som ställer ut de företagsobligationer vi köper. Vid en investering så är det förutom pris och risk på obligationen också viktigt att bolaget har ett godkänt hållbarhetsarbete.

AMF har signerat UNPRI, dess sex principer innefattar att inkludera ESG* analyser i sitt arbetssätt och investeringsbeslut. Det innebär att förvaltaren tar hänsyn till hur företaget som de önskar investera i förhåller sig till de olika hållbarhetsaspekterna: miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Till vår hjälp använder vi oss av analyser från de oberoende analysföretagen Sustainalytics samt MSCI.

Hur arbetar ni med hållbarhet i AMF:s räntefonder?

Vi granskar att varje enskilt innehav är godkänt enligt våra ESG-kriterier, det betyder förenklat att vi lånar ut pengar till de bolag som har ett bra hållbarhetsarbete. 

Varje investering granskas utifrån flera kriterier:

  1. Ha en godkänd kreditrating (lägst investment grade), alternativt godkännande från VD i de fall obligationen saknar officiell rating.
  2.  En extern leverantör kontrollerar två gånger/år att våra innehav följer de principer AMF Fonder har förbundit sig till (normbaserad screening).

I de fall där leverantören ej erbjuder en ESG-analys så ansvarar förvaltaren för att ta fram underlag gällande ESG-informationen från bolagets hemsida, årsredovisningar etc. Förvaltaren sammanställer ett dokument som skall gå via ett hållbarhetsråd och som sedan godkänns av VD. Vi genomför denna process i både svenska och utländska räntebärande papper.

Investerar ni även i gröna obligationer och vad innebär det?

Gröna obligationer är ett samlingsnamn för obligationer där likviden är öronmärkt att gå till investeringar som syftar till en förbättring inom främst miljöområdet. Det finns även så kallade sociala obligationer där likviden går till olika projekt inom social hållbarhet. I de allra flesta fall finns ett ramverk och verifieringssystem på plats som garanterar att likviden går till en "grön" investering. Ett sådant ramverk är Green Bond Principles.

Precis som i våra övriga investeringsbeslut så bedömer vi gröna obligationer utifrån möjligheten att generera god avkastning samt att motparten ska uppfylla våra hållbarhetskrav. Om vi anser förhållandet mellan pris och risk bra, och om bolaget som ställer ut den gröna obligationen uppfyller våra hållbarhetskrav, så investerar vi gärna i gröna obligationer.

AMF Fonder tror att hållbarhetsperspektiv blir en allt viktigare parameter för att ge god avkastning över lång tid. I Sverige har vi länge varit ansvarfulla och aktiva ägare och vi tror att det bidragit till en god avkastning för våra sparare. Vi tror dessutom att de bolag som uppmärksammar hållbarhetsfrågorna har bättre förmåga att skapa långsiktigt god avkastning.

*ESG (förkortning för engelska begreppet Environmental, Social and Governance).

 

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.