Vad innebär fondernas hållbarhetsinformation?

Från och med den 10 mars 2021 finns en ny EU-gemensam rapportering för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet. AMF har kategoriserat alla fonder som ljusgröna.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.

Vad innebär EU-reglerna om hållbarhetsinformation?

Sedan den 10 mars 2021 finns en EU-gemensam rapportering för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet. Den EU-gemensamma förordningen kallas Disclosureförordningen eller SFDR. I Sverige har vi i många år haft en gemensam standard för hållbarhetsinformation i fondbranschen. I och med den nya förordningen så blir informationsstandarden lika i hela EU, vilket ökar möjligheterna att jämföra olika fonder med varandra.

Fyra hållbarhetskategorier

Det finns fyra hållbarhetskategorier som beskriver fondens hållbarhetsarbete. 

De olika kategorierna är:

  • fonden eller försäkringen har hållbarhet som mål för investeringarna (”mörkgrön”, Artikel 9)
  • fonden eller försäkringen främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål (”ljusgrön”, Artikel 8)
  • fonden eller försäkringen beaktar hållbarhetsrisker* (Artikel 6)
  • fonden eller försäkringen beaktar vare sig hållbarhetsrisker eller arbetar med hållbarhet

Nedan ser du AMFs egna ikoner för kategoriseringen.

AMFs fonder är ljusgröna

Våra fonder främjar hållbarhet på ett eller flera av följande sätt:

  1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp
  2. Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen vi investerar i proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption
  3. Jämställda styrelser i de bolag där vi deltar i valberedningen

 

Det kommer mer!

Reglerna för transparens om hållbarhet är under utveckling och kommer innebära ett ökat fokus på att redovisa olika nyckeltal och uppföljning för varje finansiell produkt. De nya kraven ska bidra till att fondbolagen blir ännu tydligare med att visa vad man vill uppnå med sitt hållbarhetsarbete. Transparens är bra, och särskilt när det sporrar till ett ännu bättre hållbarhetsarbete som i sin tur bidrar till ett mer hållbart samhälle.

*Med hållbarhetsrisker avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser (ESG) eller omständigheter som, om de skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.