Mycket är grönt i AMF fonders utbud

Från och med den 10 mars finns en ny EU-gemensam rapportering för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet. Vi har kategoriserat majoriteten av våra egna fonder som ljusgröna.

Vad innebär de nya EU-reglerna om hållbarhetsinformation?

Från och med den 10 mars finns en ny EU-gemensam rapportering för hur finansiella produkter tar hänsyn till hållbarhet. Den EU-gemensamma förordningen kallas Disclosureförordningen eller SFDR. I Sverige har vi i många år haft en gemensam standard för hållbarhetsinformation i fondbranschen. Men i och med den nya förordningen så blir informationsstandarden lika i hela EU och det ökar möjligheterna att jämföra olika fonder med varandra.

Fyra nya hållbarhetskategorier

Det finns fyra nya hållbarhetskategorier som beskriver fondens hållbarhetsarbete.

De olika kategorierna är:

  • fonden eller försäkringen har hållbarhet som mål för investeringarna (”mörkgrön”, Artikel 9)
  • fonden eller försäkringen främjar hållbarhet, men har det inte som överordnat mål (”ljusgrön”, Artikel 8)
  • fonden eller försäkringen beaktar hållbarhetsrisker* (Artikel 6)
  • fonden eller försäkringen beaktar vare sig hållbarhetsrisker eller arbetar med hållbarhet

Hänvisningen till olika nyanser av grönt är ett försök att illustrera olika nivåer av hållbarhet (inte bara miljö eller klimat som man kanske kan tro). Ibland ser man också hänvisningar till de artiklar i förordningen där kategorierna omnämns, exempelvis Artikel 9 för ”mörkgröna” produkter och Artikel 8 för ”ljusgröna” produkter. De fonder som endast beaktar hållbarhetsrisker eller där hållbarhetsrisker ej är relevanta klassas som Artikel 6.

Nedan ser du AMFs egna ikoner för kategoriseringen.

Majoriteten av AMFs fonder är ljusgröna

Vi har kategoriserat majoriteten av våra egna fonder som ljusgröna. Det innebär att alla våra aktie-, blandfonder och vår Företagsobligationsfond klassas som ljusgröna. Dessa fonder främjar hållbarhet på följande sätt:

  1. Omställning mot lägre koldioxidutsläpp
  2. Ett medvetet hållbarhetsarbete där bolagen vi investerar i proaktivt tar hänsyn till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat- och miljöfrågor och antikorruption
  3. Jämställda styrelser i de bolag där vi deltar i valberedningen

AMFs räntefonder

AMF Fonder har fyra räntefonder där AMF Företagsobligationsfond är klassad som ljusgrön. AMF Räntefond Lång, Räntefond Mix är klassade som Artikel 6 och beaktar hållbarhetsrisker.

Räntefond Kort placerar i huvudsak i penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun och bostadsinstitut. För dessa instrument saknas idag metod och data för att heltäckande beakta hållbarhetsrisker i fonden.

Är du nyfiken på hur vi beskriver vårt hållbarhetsarbete, titta gärna här:

Ansvarsfulla investeringar

Det kommer mer!

Reglerna för transparens om hållbarhet är under utveckling och kommer innebära ett ökat fokus på att redovisa olika nyckeltal och uppföljning för varje finansiell produkt. De nya kraven ska bidra till att fondbolagen blir ännu tydligare med att visa vad man vill uppnå med sitt hållbarhetsarbete. Transparens är bra, och särskilt när det sporrar till ett ännu bättre hållbarhetsarbete som i sin tur bidrar till ett mer hållbart samhälle.

*Med hållbarhetsrisker avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser (ESG) eller omständigheter som, om de skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.