Incitament m m

Vi får i vår förvaltningsverksamhet enbart under vissa förutsättningar betala eller ta emot en avgift, kommission eller naturaförmån (incitament).

Betalas eller ges incitament till eller av en tredje part måste incitamentet vara utformat för att höja kvaliteten på den berörda förvaltningsverksamheten och inte hindra oss från att tillvarata andelsägarnas intressen. Vi har bedömt att de incitament som betalas till eller ges av fondbolaget uppfyller gällande krav.

Nedan lämnas information om incitament som förekommer inom verksamheten. Närmare information lämnas på begäran till andelsägarna i fonderna.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondandelsägarna betalar förvaltningsavgift för förvaltningen av fonderna. Förvaltnings-avgiften täcker våra kostnader för förvaltning, administration, marknadsföring, distribution, förvaring av värdepapper, revision och tillsyn. I de fall vi lagt ut viss verksamhet på uppdragstagare täcker förvaltningsavgiften även den ersättning som fondbolaget betalar till mottagaren av uppdraget. Förvaltningsavgiften är bestämd på förhand och uttrycks i procent per år av fondens genomsnittliga värde. Den högsta avgift som kan tas ut finns angiven i fondbestämmelserna för respektive fond. De gällande avgifterna för fonderna finns angiven i informationsbroschyren.

Förutom ersättningen i form av förvaltningsavgift betalar fonden även eventuellt förekommande skatt, handelsavgifter (courtage), avvecklings- och clearingavgifter, räntor och avgifter till banker samt andra transaktionsrelaterade avgifter till tredje part (se vidare nedan under kostnader för extern analys).

Distribution

Vi använder distributörer för förmedling av fonderna. Distributörerna får ersättning enligt avtal. Fondbolagets ersättning till distributörer är mellan 30-50 procent av förvaltningsavgiften. Andelsägare betalar endast förvaltningsavgift till fondbolaget enligt den procentsats som framgår av informationsbroschyren.

Ersättningen till distributörerna medför ingen ytterligare kostnad för andelsägarna.

Extern analys

Fondbolaget erhåller analystjänster från ett flertal motparter i finansbranschen för att få bättre underlag för att förvalta fondandelsägarnas medel. Dessa tjänster betalas i sin helhet av Fondbolaget självt och belastar inte andelsägarna. Detta återspeglas i att avgiftsmåttet Årlig Avgift inte innefattar några ytterligare avgifter utöver förvaltningsavgiften.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.