Våga fråga: Vad är solvens?

Grafik med staplar av mynt.

I ekonomiskt oroliga tider sätts företags solvens på prov, och det är precis i sådana situationer den är så viktig. Men vad innebär solvens?

Det finns många ekonomiska termer, något som ofta nämns nu är solvens eller solvensgrad. Förenklat kan man säga att solvens handlar om hur stor möjlighet ett företag har att infria sina löften. Hög solvens är ett tecken på att ett företag är ekonomiskt stabilt och därför bättre kan klara sämre tider.

På så sätt kan man förstå varför ordet ofta nämns nu när börserna världen över är oroliga. Solvens är kort sagt ett mått som visar hur stabilt ett företag är, där högre solvens innebär högre trygghet.

AMF har under de senaste åren haft en solvens på minst cirka 180 procent. Det innebär att vi har 80 procent mer än vad som behövs för att kunna infria de pensionslöften som finns genom garantin i den traditionella försäkringen.

Se aktuell solvensgrad

Frihet att placera pengarna på många olika sätt

För AMF innebär den höga solvensen också en handlingsfrihet att kunna investera på många olika sätt; i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar men också i fastigheter och så kallade alternativa tillgångar. Vissa av dessa investeringar kommer bara finansiellt mycket starka bolag åt och de hjälper till att sprida riskerna i sparandet så att pensionspengarna har bra möjligheter att växa långsiktigt.

Text: Ebba Lagersten, redaktör
Uppdaterad 12 augusti 2020
Publicerad 23 mars 2020
amfredaktionen@amf.se