Skriver

2020-12-22

Synpunkter på förslag till delegerad akt till Taxonomiförordningen

AMF har lämnat in ett yttrande till EU-kommissionen med anledning av kommissionens delegerade akt för en EU-gemensam taxonomi för miljömässigt hållbara investeringar.

I yttrandet slås fast att AMF står bakom EU-kommissionens ambition med Sustainable Finance: att bidra till att investerare, såväl privata som institutionella, ska få incitament och den information som behövs för att investera i verksamheter och företag som bidrar till en långsiktig hållbarhet.

Som pensionsförvaltare har AMF ett uppdrag att skapa bra avkastning på spararnas pensionskapital. AMF kommer att väga in hur taxonomin påverkar avkastningsmöjligheter och marknadsvärdering för olika tillgångar som man investerar i.

AMFs egna, positiva syn på ett företag eller en tillgång ur ett klimat- och omställningsperspektiv kommer inte att räcka för att de ska bli attraktiva att investera i, utan av avkastningsskäl kommer man också behöva utvärdera deras framtida konkurrenskraft mot andra, av taxonomin mer gynnade verksamheter.

Inom särskilt fyra sektorer – skog, vattenkraft, fastigheter och elnät –  är de föreslagna kriterierna ´bland annat mot den bakgrunden inte i linje med målsättningarna med EUs Sustainable Finance, utan riskerar istället att få motsatt effekt.

Den relativa efterfrågan på dessa produkter kan komma att minska och kapitalanskaffningen för dessa verksamheter fördyras av förslaget, vilket i förlängningen kan resultera i att dessa verksamheters potential inte fullt ut används i omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Yttrandet kan laddas ner via AMFs pressrum.


Ladda ned media