Johan Sidenmark, vd AMF

2019-09-23

AMF går med i FN-baserat initiativ för minskat klimatavtryck

Idag lanseras Net-Zero Asset Owner Alliance, ett initiativ mellan ett 10-tal kapitalägare och kapitalförvaltare, FNs miljöprogramsfinansinitiativ (UNEP FI), FN:s organisation för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) och Världsnaturfonden, WWF. Initiativet syftar till att utveckla metoder och visa på best-practice i hur investeringar kan göras i linje med Parisavtalets ambitioner, och den därmed förbundna nödvändiga omställningen.

AMF går med i initiativet som ett led i sitt arbete med att bidra till omställningen av samhället till Parisavtalets 1,5-gradersmål och för att stötta internationell best-practice vad gäller metodutveckling och uppföljning av finansiella portföljers klimatavtryck.

- Som pensionsbolag med åtaganden till våra kunder som sträcker sig långt fram i tiden är det naturligt för oss att vara med i omställningen av ekonomin till nollutsläpp av koldioxid. För att lyckas krävs internationellt samarbete och metodutveckling. För att kunna leverera bra pensioner till våra kunder inte bara idag utan även om femtio eller hundra år, behöver vi tillsammans med andra investerare möta de globala utmaningarna och möjligheterna, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Tillsammans förvaltar bolagen i initiativet drygt 23 000 miljarder svenska kronor. Ambitionen är att initiativet ska växa genom att andra förvaltare nu inbjuds att ansluta sig. Inom ramarna för initiativet kommer framsteg och resultat regelbundet mätas och stämmas av, och erfarenheter utbytas. Målsättningen är nollutsläpp senast 2050.

- AMF vill vara en del av omställningen mot ett koldioxidneutralt samhälle och det ska återspeglas i våra investeringar. Här ser vi också fördelar med den traditionella pensionsförsäkringen där vi kan arbeta långsiktigt med bolagen. Vissa delar av portföljen har redan idag ett lågt klimatavtryck medan andra företag och branscher kan befinna sig i en långsiktig förändring för att ställa om verksamheten. Vi ser fram emot att vara en del av detta spännande initiativ och att arbeta mot målet om netto-noll-utsläpp till år 2050, säger Tomas Flodén, vice vd och kapitalförvaltningschef AMF.