AMFs styrning

AMF är ett tjänstepensionsaktiebolag. AMF ägs till lika delar av LO och Svenskt Näringsliv och drivs enligt ömsesidiga principer. Kunderna står för risken i bolaget och bolaget får inte dela ut vinst till aktieägarna.

Regelverk

De viktigaste regelverken för bolagets styrning är försäkringsrörelselagen och aktiebolagslagen. Bolagsordningen anger att AMF inte får dela ut vinst till aktieägarna.

Bolagsstämman är AMFs högsta beslutande organ. Bolagsstämman utser styrelsen och bolagets revisorer. Ägarna ska utse varsin ledamot i styrelsen att särskilt bevaka de försäkrades intressen. Dessa är Therese Guovelin (LO) och Marie Rudberg (Svenskt Näringsliv). Bolagsstämman utser styrelsens ordförande. Stämman hålls före utgången av juni varje år. AMF omfattas inte av Svensk kod för bolagsstyrning. AMF följer dock koden i vissa delar. Styrelsen uppfyller kodens krav om ledamöters oberoende gentemot bolaget och ledningen. AMF uppfyller dock inte kravet på ledamöters oberoende i förhållande till större aktieägare. AMF har bedömt att det saknas behov av bolagsstyrningsrapport och intern kontrollrapport i kodens mening. Bakgrunden är att ägarna ska vara lika representerade i styrelsen och därmed har full insyn i styrelsens arbete. Ägarna har även avstått från att inrätta en valberedning.

Styrelsen utvärderar årligen sin kompetens och lämplighet. Resultatet kommuniceras till ägarna för att utgöra underlag vid ny- och omval till styrelsen. Utvärderingen av kompetensen syftar till att säkerställa att styrelsens samlade kompetens är tillräcklig. Prövningen av lämpligheten avser varje ledamot. Den omfattar bland annat andra uppdrag, ekonomisk redbarhet och mediabild. Kartläggning av intressekonflikter ska göras årligen samt vid behov.

Styrelsen och dess arbete

Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för att AMFs verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och regler. Styrelsen beslutar om AMFs strategi, utser vd och fastställer interna regler. Den ska se till att det finns lämpliga interna regelverk för riskhantering och internkontroll. Den följer löpande bolagets verksamhet och ekonomiska resultat. Till sin hjälp har styrelsen en oberoende internrevision. Styrelsen får även regelbundet särskild rapportering om risker och regelverk.

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsens ordförande är Lars Wedenborn. På styrelsens sammanträden ska två representanter för personalen delta. Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Styrelsen har inrättat tre utskott: revisionsutskottet, finansutskottet och kompetens- och ersättningsutskottet. Samtliga utskott är beredande organ och saknar beslutsrätt förutom i enskilda frågor där styrelsen särskilt beslutat att delegera beslutsrätt.

Revisionsutskottet består av fyra ledamöter från styrelsen. Utskottets ordförande är Marie Rudberg. Utskottet följer bolagets arbete med framtagande av lagstadgad finansiell rapportering och system för den interna kontrollen. Det innefattar att följa hantering av operativa risker och efterlevnad av regler. Det bereder också relevanta delar av styrelsens egna risk- och solvensbedömning. Utskottet tar del av rapporter från AMFs internrevision. På mötena deltar normalt bolagets externa revisorer och chef för internrevisionen.

Finansutskottet består av fem ledamöter från styrelsen. Utskottets ordförande är Lars Wedenborn. Finansutskottet följer placeringsverksamheten och att de åtgärder som vidtas av kapitalförvaltningen är i linje med gällande regler och anvisningar. I utskottets uppgifter ingår att bereda och till styrelsen föreslå placeringsplan och löpande följa upp denna. Det ska även bereda de beslut om investeringar som kräver godkännande av styrelsen. I utskottets uppgifter ingår vidare att löpande bevaka att risken i bolagets tillgångsportfölj anpassas mot gällande solvensrestriktioner. Det ska även bereda relevanta delar av styrelsens egna risk- och solvensbedömning. Utskottet bereder och följer upp det arbete som utförs inom ramen för AMFs ägarpolicy.

Kompetens- och ersättningsutskottet består av tre ledamöter från styrelsen. Utskottets ordförande är Lars Wedenborn. Utskottet bereder utvärderingen av kompetens och lämplighet av styrelse, ledande befattningshavare och centrala funktioner. Utskottet bereder bolagets principer för ersättningar och förmåner. Det bereder även ersättningar och förmåner för vd och vice vd, samt för övriga ledande befattningshavare och centrala funktioner. 

Styrning av dotterbolag

AMF Fonder AB och AMF Fastigheter AB är dotterbolag med egen verksamhet. Verksamheten och arbetet i bolagen regleras i respektive bolagsordning och interna styrdokument. AMF Fonder AB regleras även av fondlagstiftningen.

Styrelsen i moderbolaget utfärdar ägardirektiv till dotterbolagen. Direktiven anger de närmare krav moderbolaget ställer på dotterbolagen och hur uppföljning av deras verksamhet sker.

AMF Fonder AB har en styrelse med för närvarande fem ledamöter. Tre ledamöter är att betrakta som oberoende från AMF eller AMFs ägare. Styrelsens ordförande är Åsa Kjellander.

AMF Fastigheter AB har en styrelse med sex ledamöter. Fem ledamöter är att betrakta som oberoende från AMF eller AMFs ägare. Styrelsens ordförande är Katarina Romberg (Chef Alternativa Investeringar AMF).

Dotterbolagen hanterar sådan verksamhet där AMF funnit ett mervärde i att den bedrivs i egen regi eller där så krävs i lag. De delar av verksamheten där det finns samordnings- och skalfördelar med övriga delar i koncernen hanteras i så hög grad som möjligt gemensamt. Mellan bolagen finns avtal om köp och försäljning av tjänster som följer de interna regelverken.