Illustration människor som håller om varandra

Vårt interna hållbarhetsarbete

I vår egen verksamhet arbetar vi för att vara en jämställd arbetsplats, värna en god affärsetik och minska vår miljöpåverkan.

Mångfald och jämställdhet

Vårt mångfaldsarbete utgår från vårt synsätt att alla medarbetare har rätt att få vara sig själva på arbetsplatsen. Vi vill också dra nytta av allas kompetenser och erfarenheter. Vi ser mångfald som en tillgång och ett medel för att åstadkomma en bättre verksamhet för våra kunder, genom att vi löser problem och utvecklar verksamheten med olika perspektiv. Några exempel på hur vi arbetar med mångfald och jämställdhet:

  • Vi arbetar hela tiden för att våra medarbetare ska bli behandlade med respekt och att vår arbetsmiljö ska vara helt befriad från diskriminering och kränkande särbehandling.
  • Vid varje nyrekrytering gör vi en analys av arbetsgruppen för att lyfta fram vad som behövs för att öka mångfalden, avseende bakgrund, erfarenheter och kompetens. Vi tror att detta hjälper oss att höja medvetenheten om hur arbetsgruppen är sammansatt, vilka kompetenser som saknas och tydliggör eventuella omedvetna fördomar.
  • På det stora hela har AMF en jämn könsfördelning. Vi ser dock att det finns fortsatta utmaningar på gruppnivå, där det inom olika arbetsgrupper finns övervikt av kvinnor eller män. Vi arbetar därför för ökad jämställdhet i våra arbetsgrupper. När vi rekryterar till arbetsgrupper med ojämn könsfördelning så ska minst en av de tre slutkandidaterna vara av det underrepresenterade könet.

Affärsetik

För oss är en hög nivå i affärsetiska frågor en förutsättning för att vi ska behålla förtroendet från våra ägare och kunder. Till affärsetik räknar vi vårt eget agerande vid exempelvis representation (se nedan för våra regler för alla som företräder AMF), men även hållbarhetskriterier vid inköp, och hur vi agerar avseende skatt.

AMFs interna miljöarbete

Vår påverkan på miljön från den egna verksamheten uppkommer främst av tjänsteresor, el- och fjärrvärmeförbrukning, hantering av uttjänta datorer samt den interna pappersförbrukningen:

  • Vi köper el märkt med Bra Miljöval till och klimatkompenserar för de utsläpp från den del av fjärrvärmen som ännu är baserad på fossila bränslen.
  • Vi har Kranmärkt vårt kontor vilket innebär att vi endast serverar kranvatten och vi undviker engångsartiklar så långt det är möjligt.
  • Vår städleverantör är Svanenmärkt och våra inköp av kaffe, mat och frukt ska vara ekologisk i största möjliga mån.
  • Våra datorer återanvänds eller återvinns via leverantören när vi inte längre behöver dem.
  • Vi har företagscyklar för tjänsteresor i närområdet och faciliteter som underlättar för cykling till och från kontoret. Våra anställda erbjuds årlig cykelservice.
  • Alla våra tjänsteresor ska kunna motiveras utifrån relevans för arbetet, kostnadsskäl och miljöpåverkan, men även med beaktande av de digitala möjligheter till möten som finns idag. Vi klimatkompenserar för koldioxidutsläppen som tjänsteresorna ger upphov till.

Uppförandekod för leverantörer

Vi ställer grundläggande hållbarhetskrav på alla leverantörer genom vår uppförandekod. Den innebär att leverantören ställer sig bakom FNs Global Compacts principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.