Vårt interna hållbarhetsarbete

I vår egen verksamhet arbetar vi för att vara en jämställd arbetsplats, värna en god affärsetik, minska vår energiförbrukning och ställa krav på våra leverantörer.

Mångfald och jämställdhet

Hos oss ska kvinnor och män ha samma förutsättningar. Varje år följer vi upp att det inte finns löneskillnader mellan kvinnor och män med samma yrke och som kan antas bero på kön. Sedan 2015 arbetar vi även med att se till att så många arbetsgrupper som möjligt ska ha en jämn könsfördelning. När vi rekryterar till arbetsgrupper med ojämn könsfördelning så ska minst en av de tre slutkandidaterna vara av det underrepresenterade könet. Under 2017 genomförde vi 19 rekryteringar till sådana grupper, och i 14 fall så uppfyllde vi vårt mål. Vi har fortfarande en bit kvar till att utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män, oavsett yrke, men med vår process kring jämställd rekrytering har vi kommit en bit på väg.

Affärsetik

Mot bakgrund av vårt uppdrag är det extra viktigt att vi agerar med försiktighet i relation till externa parter. Detta för att inte vår lojalitet till våra kunder ska riskera att påverkas, eller kunna uppfattas ha påverkats, negativt. Under 2017 har vi arbetat med att göra det tydligare för medarbetarna vad våra förväntningar på affärsetik är, inklusive en plan för informationsinsatser och utbildning som genomförs under 2018.

AMFs interna miljöarbete

Vår påverkan på miljön från den egna verksamheten uppkommer främst av tjänsteresor, el- och fjärrvärmeförbrukning, hantering av uttjänta datorer samt den interna pappersförbrukningen:

  • Koldioxidutsläppen från AMFs tjänsteresor uppgick till 148 (133) ton. Den övervägande delen kommer från flygresor. Vi klimatkompenserar för koldioxidutsläppen som tjänsteresorna ger upphov till. Vid bokning av tjänsteresor uppmanar vi medarbetarna att välja miljöbilar, undvika flygresor med mellanlandningar samt att välja tågresor framför flyg.
  • AMF köper enbart el märkt med Bra Miljöval till de egna kontoren, och klimatkompenserar för de fossila utsläpp som en del av fjärrvärmen ger upphov till. Totalt uppgick koldioxidutsläppen från uppvärmningen i våra egna kontor till 16 (19) ton.
  • AMF leasar majoriteten av sina datorer. När datorerna lämnas tillbaka ställer vi krav på leverantören att de ska återanvändas eller återvinnas. Under 2017 återanvändes eller återvanns 100 procent.
  • Inom AMFs egna verksamhet förbrukades 21 (19) kilo papper per arbetsplats, vilket motsvarar totalt 9,6 (8,6) ton.
  • Våra egna kontorslokaler är miljöcertifierade enligt den svenska standarden Miljöbyggnad.

Uppförandekod för leverantörer

En del i vårt hållbarhetsarbete är att ställa krav vid inköp av produkter och tjänster. Vi ställer krav på att koncernens leverantörer följer grundprinciperna i FN Global Compact. Dessa omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.