Vårt interna hållbarhetsarbete

I vår egen verksamhet arbetar vi för att vara en jämställd arbetsplats, minska vår energiförbrukning och ställa krav på våra leverantörer.

Mångfald och jämställdhet

Vi arbetar för att öka jämställdheten och utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män i koncernen. Vi gör det främst genom att se till att så många arbetsgrupper som möjligt ska ha jämn könsfördelning. Under 2016 minskade antal arbetsgrupper med ojämn könsfördelning från 12 till 10 stycken.

Löneskillnaderna som finns på AMF är nästan enbart resultatet av olika yrkesinriktningar (med olika lönenivåer) mellan kvinnor och män. Vi beslutade under 2016 att ytterligare minska toleransnivån i den årliga lönekartläggningen för hur stor löneskillnaden får vara innan skillnaderna analyseras och vid behov åtgärdas.

AMFs interna miljöarbete

Vår påverkan på miljön från den egna verksamheten uppkommer främst av tjänsteresor, el- och fjärrvärmeförbrukning, hantering av uttjänta datorer samt den interna pappersförbrukningen:

  • Koldioxidutsläppen från AMFs tjänsteresor uppgick till 133 ton. Den övervägande delen kommer från flygresor. Vi klimatkompenserar för koldioxidutsläppen som tjänsteresorna ger upphov till. Vid bokning av tjänsteresor uppmanar vi medarbetarna att välja miljöbilar, undvika flygresor med mellanlandningar samt att välja tågresor framför flyg.
  • AMF köper enbart el märkt med Bra Miljöval till de egna kontoren, och klimatkompenserar för de fossila utsläpp som en del av fjärrvärmen ger upphov till. Totalt uppgick koldioxidutsläppen från uppvärmningen i våra egna kontor till 19 ton.
  • AMF leasar majoriteten av sina datorer. När datorerna lämnas tillbaka, ställer vi krav på leverantören att de ska återanvändas eller återvinnas. Under 2016 återanvändes eller återvanns 100 procent.
  • Inom AMFs egna verksamhet förbrukades 19 kilo papper per arbetsplats, vilket motsvarar totalt 9 ton.
  • Våra egna kontorslokaler är miljöcertifierade enligt den svenska standarden Miljöbyggnad.

Uppförandekod för leverantörer

En del i vårt hållbarhetsarbete är att ställa krav vid inköp av produkter och tjänster. Vi ställer krav på att koncernens leverantörer följer grundprinciperna i FN Global Compact. Dessa omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.