Vårt interna hållbarhetsarbete

I vår egen verksamhet arbetar vi för att vara en jämställd arbetsplats, värna en god affärsetik, minska vår energiförbrukning och ställa krav på våra leverantörer.

Mångfald och jämställdhet

Vårt mångfaldsarbete utgår från vårt synsätt att alla medarbetare har rätt att få vara sig själva på arbetsplatsen. Vi vill också dra nytta av allas kompetenser och erfarenheter. Vi ser mångfald som en tillgång och ett medel för att åstadkomma en bättre verksamhet för våra kunder, genom att vi löser problem och utvecklar verksamheten med olika perspektiv. Några exempel på hur vi arbetar med mångfald och jämställdhet:

  • Vid varje nyrekrytering gör vi en analys av arbetsgruppen för att lyfta fram vad som behövs för att öka mångfalden, avseende bakgrund, erfarenheter och kompetens. Vi tror att detta hjälper oss att höja medvetenheten om hur arbetsgruppen är sammansatt, vilka kompetenser som saknas och tydliggör eventuella omedvetna fördomar.
  • Vi arbetar även för jämställda arbetsgrupper. När vi rekryterar till arbetsgrupper med ojämn könsfördelning så ska minst en av de tre slutkandidaterna vara av det underrepresenterade könet.

Affärsetik

För oss är en hög nivå i affärsetiska frågor en förutsättning för att vi ska behålla förtroendet som förvalsbolag. Vi arbetar utifrån ambitionen att vi ska vara trygga med att vi själva, våra leverantörer och våra samarbetspartners lever upp till våra förväntningar inom affärsetik. Till affärsetik räknar vi vårt eget agerande vid exempelvis representation, men även hållbarhetskriterier vid inköp, och hur vi agerar avseende skatt.

AMFs interna miljöarbete

Vår påverkan på miljön från den egna verksamheten uppkommer främst av tjänsteresor, el- och fjärrvärmeförbrukning, hantering av uttjänta datorer samt den interna pappersförbrukningen:

  • Vi klimatkompenserar för koldioxidutsläppen som tjänsteresorna ger upphov till. Vid bokning av tjänsteresor uppmanar vi medarbetarna att välja miljöbilar, undvika flygresor med mellanlandningar samt att välja tågresor framför flyg.
  • AMF köper enbart el märkt med Bra Miljöval till de egna kontoren, och klimatkompenserar för de fossila utsläpp som en del av fjärrvärmen ger upphov till.
  • AMF leasar majoriteten av sina datorer. När datorerna lämnas tillbaka ställer vi krav på leverantören att de ska återanvändas eller återvinnas. Våra egna kontorslokaler är miljöcertifierade enligt den svenska standarden Miljöbyggnad.
  • Vi strävar efter att kaffe, mat och frukt som vi köper in till vårt kontor ska vara ekologisk i största möjliga mån. Vår städleverantör är Svanen-certifierad, vilket innefattar både produkter och arbetsmetoder.

Uppförandekod för leverantörer

Vi ställer sedan 2014 grundläggande hållbarhetskrav på alla leverantörer genom vår uppförandekod för leverantörer, som ska vara en del av varje nytt avtal. Uppförandekoden innebär att leverantören ställer sig bakom FNs Global Compacts principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Mer detaljerad information finns i vår Års- och Hållbarhetsredovisning.