Styrning och organisation

AMFs hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten och alla produkter och tjänster. Utgångspunkten för AMFs hållbarhetsarbete är styrelsens etiska regler. I korthet innebär reglerna att AMFs anställda ska agera ansvarsfullt och sträva efter att bidra till en hållbar utveckling. Reglerna bygger på grundläggande värden som ärlighet, ansvar, likabehandling och respekt för människor. De slår även fast att AMF har ett ansvar gentemot kunder, ägare och andra intressenter. Reglerna utgör AMFs system för hållbarhetsstyrning, och ingår i AMFs regelbok, tillsammans med bland annat placeringsriktlinjer, ägarpolicy samt regler för riskhantering. Regelboken beslutas årligen av AMFs styrelse.

AMFs styrelse är ytterst ansvarig för AMFs hållbarhetsarbete. Vd har det operativa ansvaret. Till sitt stöd har vd ett hållbarhetsråd. Respektive verksamhetschef ansvarar för att genomföra hållbarhetsarbetet i praktiken. Som stöd finns en central hållbarhetsfunktion.

Organisation AMFs hållbarhetsarbete