Samarbeten inom hållbarhet

AMF är medlem i ett antal organisationer inom hållbarhet, ansvarsfulla investeringar och ägarfrågor. Både för kunskapsutbyte och lärande, men även för att tillsammans med andra investerare ha större möjlighet att påverka bolag. Vi deltar också i samarbeten kring hållbarhetsfrågor inom våra branschorganisationer Pensions Europe, Svensk Försäkring och Fondbolagens förening.

UN PRI

UN PRI är ett internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen utifrån sex principer. AMF anslöt sig 2009. Som medlem rapporterar vi årligen resultatet av vårt arbete med ansvarsfulla investeringar till PRI.

Genom UN PRI deltar vi också i olika initiativ för ökad hållbarhet. Ett exempel är ett upprop med 414 andra investerare där vi inför klimatmötet i Polen i december 2018 uppmanade till krafttag för att minska klimatförändringarna och förbättra företags rapportering om klimatrisker.

UN PRI


FN:s Global Compact

FN:s Global Compact syftar till att näringslivet ska ta ett utökat ansvar för en hållbar utveckling. Global Compact innehåller tio stycken principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö samt bekämpning av korruption. AMF signerade 2014.

Global Compact


CDP

CDP stödjs av över 700 institutionella investerare globalt. CDP arbetar för att företag ska minska sin klimatpåverkan och förbättra redovisningen av klimatrelaterade indikatorer. . AMF signerade 2015.

CDP


Montreal Pledge

Genom att skriva under Montreal Pledge förpliktigar sig investerare att mäta och rapportera koldioxidavtrycket från sina innehav. AMF signerade 2015.

Montreal Pledge


SWESIF

SWESIF är ett svenskt nätverk för organisationer som arbetar med hållbara investeringar. AMF gick med 2013.

SWESIF


Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare. Som investerare och ägare i svenska företag önskar medlemmarna lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. AMF gick med 2013.

Hållbart värdeskapande


Institutionella Ägares Förening

Institutionella Ägares Förening är ett samarbete mellan bland annat livbolag, AP-fonder och bankanknutna fonder. Föreningen bildades för att underlätta samarbetet med att utveckla bästa praxis inom ägarstyrning och för att påverka vidareutvecklingen av Svensk kod för bolagsstyrning.


Swedish Investors for Sustainable Development

Swedish Investors for Sustainable Development är ett nätverk för svenska investerare och kapitalförvaltare med fokus på erfarenhetsutbyte och lärande kring investeringar och FNs mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Nätverket administreras av SIDA.