Samarbeten inom hållbarhet

AMF är medlem i ett antal organisationer inom hållbarhet, ansvarsfulla investeringar och ägarfrågor. Både för kunskapsutbyte och lärande, men även för att tillsammans med andra investerare ha större möjlighet att påverka bolag. Vi deltar också i samarbeten kring hållbarhetsfrågor inom våra branschorganisationer Pensions Europe, Svensk Försäkring och Fondbolagens förening.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad.

UN PRI

UN PRI är ett internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen utifrån sex principer. AMF anslöt sig 2009. Som medlem rapporterar vi årligen resultatet av vårt arbete med ansvarsfulla investeringar till PRI. Genom PRI deltar vi i olika initiativ för ökad hållbarhet i näringslivet och vi rapporterar årligen resultatet av vårt arbete med ansvarsfulla investeringar till PRI. 

UN PRI


FN:s Global Compact

FN:s Global Compact syftar till att näringslivet ska ta ett utökat ansvar för en hållbar utveckling. Global Compact innehåller tio stycken principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö samt bekämpning av korruption. AMF signerade 2014.

Global Compact


CDP

CDP stödjs av över 700 institutionella investerare globalt. CDP arbetar för att företag ska minska sin klimatpåverkan och förbättra redovisningen av klimatrelaterade indikatorer. AMF signerade 2015.

CDP


Net-Zero Asset Owner Alliance

FN-baserat initiativ mellan ett 30-tal kapitalförvaltare, UNEP FI, UN PRI och WWF som syftar till att utveckla metoder och visa på best-practice i hur investeringar kan göras i linje med Parisavtalet. Deltagarna har åtagit sig att ett mål om netto-noll utsläpp av koldioxid från investeringarna till år 2050. AMF gick med 2019 när initiativet lanserades.  

Net-Zero Asset Owner Alliance


Climate Action 100+

Ett samarbete mellan investerare för att påverka företag att vidta nödvändiga åtgärder för att minska deras klimatavtryck. Initiativet riktar sig specifikt till runt 160 bolag världen över. AMF gick med 2019.

Climate Action 100+


Montreal Pledge

Genom att skriva under Montreal Pledge förpliktigar sig investerare att mäta och rapportera koldioxidavtrycket från sina innehav. AMF signerade 2015.

Montreal Pledge


SWESIF

SWESIF är ett svenskt nätverk för organisationer som arbetar med hållbara investeringar. AMF gick med 2013.

SWESIF


Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare. Som investerare och ägare i svenska företag önskar medlemmarna lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. AMF gick med 2013.


Institutionella Ägares Förening

Institutionella Ägares Förening är ett samarbete mellan bland annat livbolag, AP-fonder och bankanknutna fonder. Föreningen bildades för att underlätta samarbetet med att utveckla bästa praxis inom ägarstyrning och för att påverka vidareutvecklingen av Svensk kod för bolagsstyrning.


Swedish Investors for Sustainable Development

Swedish Investors for Sustainable Development är ett nätverk för svenska investerare och kapitalförvaltare med fokus på erfarenhetsutbyte och lärande kring investeringar och FNs mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Nätverket administreras av SIDA.