Medlemskap och samarbeten

AMF är medlem i följande organisationer

UN PRI

UN PRI är ett internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att implementera hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen. AMF anslöt sig 2009 och därmed förbinder vi oss att integrera UN PRI:s sex principer i vår verksamhet och att årligen rapportera resultaten av detta arbete.

UN PRI


FN:s Global Compact

FN:s Global Compact syftar till att näringslivet ska ta ett utökat och globalt ansvar för en hållbar utveckling. Global Compact innehåller tio stycken principer över fyra områden: mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö samt bekämpning av korruption.
AMF signerade 2014.

Global Compact


CDP

CDP stödjs av över 700 institutionella investerare globalt. CDP arbetar för att förändra företagens arbetssätt för att minska deras klimatpåverkan. CDP för en regelbunden dialog med företagen med krav på tydlig redovisning av klimatarbetet. AMF signerade 2015.

CDP


Montreal Pledge

Genom att skriva under Montreal Pledge förpliktigar sig investerare att mäta och rapportera koldioxidavtrycket från deras innehav. AMF signerade 2015.

Montreal Pledge


SWESIF

SWESIF är ett oberoende nätverk för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. AMF gick med 2013.

SWESIF


Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare. Som investerare och ägare i svenska företag önskar medlemmarna lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. AMF gick med 2013.

Enkäter med frågor om bolagens hållbarhetsarbete har skickats ut till de 100 största bolagen på börsen i tre omgångar sedan starten (2009, 2011 och 2016*). Enkätfrågorna avser om riktlinjer finns på plats, hur implementeringen fungerar, om kommunikation och om styrelsens ansvar.

*2016 skickades enkäter till de 200 största bolagen på börsen.

Resultatet för 2016 års enkät finns att läsa på nätverkets hemsida


Institutionella Ägares Förening

Institutionella Ägares Förening är ett samarbete mellan bland annat livbolag, AP-fonder och bankanknutna fonder. Föreningen bildades för att underlätta samarbetet med att utveckla bästa praxis inom ägarstyrning och för att påverka vidareutvecklingen av Svensk kod för bolagsstyrning


Dessutom stödjer AMF följande konventioner som Sverige som land ställt sig bakom:

AMF investerar inte i bolag som har konstaterats bryta mot dessa konventioner.

  • OECDs riktlinjer för multinationella företag
  • Konventionen mot klustervapen (CCM)
  • Kemvapenkonventionen (CWC)
  • Konventionen om förbud mot biologiska vapen (BTWC)
  • Icke-spridningsfördraget (NPT)