Samarbeten och påverkan

AMF är medlem i ett antal organisationer inom hållbarhet, ansvarsfulla investeringar och ägarfrågor. Både för kunskapsutbyte och lärande, men även för att tillsammans med andra investerare ha större möjlighet att påverka bolag.

UN PRI

UN PRI är ett internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att implementera hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen. AMF anslöt sig 2009 och därmed förbinder vi oss att integrera UN PRI:s sex principer i vår verksamhet och att årligen rapportera resultaten av detta arbete.

Vi deltar för närvarande i fyra samarbetsgrupper:

  • Mänskliga rättigheter inom gruvindustrin.
  • Bolags mätning och rapportering av klimatdata.
  • Hantering av skogsmark i samband med livsmedelsproduktion.
  • Skatt.

Vi deltog också i ett UN PRI-samarbete inför G20-mötet i juli 2017 som syftade till att sätta klimatfrågan på agendan inför finansministrarnas möte.

UN PRI


FN:s Global Compact

FN:s Global Compact syftar till att näringslivet ska ta ett utökat och globalt ansvar för en hållbar utveckling. Global Compact innehåller tio stycken principer över fyra områden: mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö samt bekämpning av korruption. AMF signerade 2014.

Global Compact


CDP

CDP stödjs av över 700 institutionella investerare globalt. CDP arbetar för att förändra företagens arbetssätt för att minska deras klimatpåverkan. CDP för en regelbunden dialog med företagen med krav på tydlig redovisning av klimatarbetet. AMF signerade 2015.

CDP


Montreal Pledge

Genom att skriva under Montreal Pledge förpliktigar sig investerare att mäta och rapportera koldioxidavtrycket från deras innehav. AMF signerade 2015.

Montreal Pledge


SWESIF

SWESIF är ett oberoende nätverk för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. AMF gick med 2013.

SWESIF


Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare. Som investerare och ägare i svenska företag önskar medlemmarna lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor. AMF gick med 2013.

Hållbart värdeskapande


Institutionella Ägares Förening

Institutionella Ägares Förening är ett samarbete mellan bland annat livbolag, AP-fonder och bankanknutna fonder. Föreningen bildades för att underlätta samarbetet med att utveckla bästa praxis inom ägarstyrning och för att påverka vidareutvecklingen av Svensk kod för bolagsstyrning.


Swedish Investors for Sustainable Development

Swedish Investors for Sustainable Development är ett nätverk för svenska investerare och kapitalförvaltare med fokus på erfarenhetsutbyte och lärande kring investeringar och FNs mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Nätverket administreras av SIDA.