Normbaserad screening

Vi anser att företag har ansvar att följa internationella normer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption oavsett om de är juridiskt tvingade till det eller ej.

Varje halvår låter vi en extern specialist genomföra en granskning av svenska och utländska aktieinnehav och företagsobligationer. Granskningen syftar till att kontrollera att bolag följer de internationellt vedertagna konventioner och normer som AMF har specificerat i sin ägarpolicy.

I korthet innebär det att AMF inte investerar i företag som bryter mot principerna i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt Ottawa-konventionen (förbud mot truppminor). En sammanställning över alla konventioner och vad de innebär finns nedan.

Om det konstaterats att något bolag har brutit mot någon av konventionerna fördjupar AMF dialogen med företaget för att utröna vad som har hänt och hur deras åtgärdsplan ser ut för att komma tillrätta med eventuella problem. Om det visar sig att dialogen inte ger resultat avyttras innehavet. Avyttringen ska ske på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till avkastningen för våra kunder.