Normbaserad screening

Vi anser att företag har ansvar att följa internationella normer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption oavsett om de är juridiskt tvingade till det eller ej.

Det innebär att vi inte investerar i företag som bryter mot principerna ibland annat FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Detta kallas för normbaserad screening. En sammanställning över alla konventioner och vad de innebär finns nedan. AMF utesluter även bolag som har koppling till kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemvapen, biologiska vapen och kärnvapen).

Varje halvår låter vi en extern specialist genomföra en granskning av våra direktägda innehav i svenska och utländska aktier och företagsobligationer. Om det konstaterats att något bolag har brutit mot någon av konventionerna fördjupar vi dialogen med företaget för att utröna vad som har hänt och hur deras åtgärdsplan ser ut för att komma tillrätta med eventuella problem. Om det visar sig att dialogen inte ger resultat avyttras innehavet. Avyttringen ska ske på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till avkastningen för våra kunder. Under 2016 avyttrade vi innehav i fyra bolag mot denna bakgrund.