AMFs historia

1973 – AMF grundas

AMF Pension grundas för att tillhandahålla STP-försäkringen som är en förmånsbestämd tilläggspension för privatanställda arbetare. Verksamheten drevs i samverkan med SPP. Redan från start fokuserar AMF Pension på låga kostnader och stordrift i hanteringen av pensionsprodukten.

1992 – AMF blir ett självständigt bolag

AMF Pension lämnar SPP och verksamheten etableras i ett självständigt bolag.

1996 – Lite mer att leva för

SAF och LO beslutar att ersätta den förmånsbestämda STP-försäkringen med den premiebestämda försäkringen Avtalspension SAF-LO. Samtidigt beslutas att försäkringen ska konkurrensutsättas från 1998. Arbetet med att bygga ett varumärke och att skapa kännedom om bolaget påbörjas. Begreppet "Lite mer att leva för" lanseras som en del av profileringen.

1998 – pensionsval för privatanställda arbetare

Pensionsvalet genomförs där 927 000 personer inom Avtalspension SAF-LO får möjlighet att välja pensionsförvaltare. I konkurrens med de stora försäkringsbolagen lyckas AMF Pension behålla över 60 procent av kunderna.

AMF Pension startar fondförvaltningsbolag och fondförsäkringsbolag för att kunna erbjuda fondförsäkringar till pensionsspararna.

AMF Pension börjar erbjuda privat pensionssparande och ITPK (Individuellt valbar tilläggspension för tjänstemän).

1999 – mycket god avkastning

När decenniet summeras har kapitalförvaltningen genererat en mycket god avkastning. För perioden 1992 -1999 är totalavkastningen i snitt 15,7 procent per år, vilket lägger grunden till företagets starka finanser.

2000 – näst mest valda i PPM-valet

AMF Pension blir det näst mest valda bolaget i PPM-valet.

När de kommun- och landstingsanställda får välja förvaltare för sin tjänstepension PFA blir AMF Pension det mest valda bolaget, med 36 procent av alla aktiva pensionsväljare.

2001 – ny affärsstrategi

Arbetet med att förtydliga AMF Pensions framtida affärsstrategi påbörjas. Ett stort antal projekt initieras för att lägga fast strategi, organisation, kompetensförsörjning och ekonomisk styrning för den inriktning som kallas Pensionsbolaget.

2002 – pensionsval för statligt anställda

PA 03 genomförs, pensionsvalet där cirka 195 000 statsanställda får chans att välja förvaltare och sparform för sin tjänstepension. Valet är en framgång för AMF Pension som blir den största aktören med cirka 35 procent av de aktiva väljarna.

AMF Aktiv introduceras, en ny produkt för privat pensionssparande. AMF Aktiv är mer flexibel och gör det enkelt att flytta sparande mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.

Flytträtt införs på allt privat pensionssparande.

2003 – pensioner för Ericsson-anställda

AMF Pension utökar framgångsrikt satsningen på företagsmarknaden. Bland annat får bolaget i uppdrag att hantera avgångspensioner för Ericsson-anställda.

2004 – starka finanser trots livbolagskris

Som en följd av livbolagskrisen tvingas många livbolag att sänka sina pensionsutbetalningar och återta tidigare allokerad återbärning. Tack vare starka finanser och god kapitalförvaltning är sådana åtgärder inte aktuella för AMF Pension.

2005 – 35 miljarder extra till kunderna

Finansinspektionen presenterar ett "trafikljussystem" som ska övervaka livbolagen. AMF Pension är ett av marknadens finansiellt starkaste bolag och bolaget genomför därför under året en extra pensionsåterbäring, i vilken AMF Pensions sparare får dela på 35 miljarder kronor. För att möta de ökade kraven från bland annat Finansinspektionen inrättar bolaget en tjänst för strategisk riskhantering. Dessutom inrättas en särskild tjänst med ansvar för ägarstyrning.

2006 – överskott till arbetsgivarna

Överskottet till arbetsgivarna har vuxit tack vare AMF Pensions framgångsrika kapitalförvaltning och enligt ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO ska sådana överskott fördelas till arbetsgivarna. Överskottet betalades tillbaka genom att arbetsgivarna under 2006 slapp betala 10 miljarder i premier till tjänstepensionsplanen Avtalspension SAF-LO samt till den så kallade premiebefrielseförsäkringen hos AFA Försäkring.

Under våren 2006 tas ett stort steg på svensk pensionsmarknad när förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och PTK om den nya ITP-planen slutförs. Överenskommelsen öppnar upp ITP-marknaden för konkurrens med ett nytt avtal som gäller alla tjänstemän födda 1979 eller senare.

2007 – branschens högsta återbäringsränta

I det nya pensionsavtalet för privatanställda tjänstemän (ITP) blev AMF Pension utsett till valbart alternativ för både traditionell försäkring och fondförsäkring. När valresultatet redovisades i november hade 45 procent av de aktiva valt AMF Pension. På fondförsäkring blev vi störst på aktiva val med 29 procent av premierna och på traditionell försäkring placerade vi oss på andra plats med 27 procent av premievolymen. Nu var AMF Pension det mest valda tjänstepensionsbolaget inom alla avtalsområden.

AMF Pension genomförde en extra återbäring på 7,6 miljarder kronor till 2,7 miljoner sparare i maj. Inklusive den var AMF Pensions genomsnittliga återbäringsränta 14,7 procent under året, vilket var högst av alla livbolag.

2008 – AMF Pension blir AMF

I december 2008 meddelades att AMF åter fick förtroendet att vara de privatanställda arbetarnas ickeval för tjänstepension. Det betyder att den som inte väljer vilket bolag som ska förvalta ens tjänstepension automatiskt hamnar hos det bolag som parterna bestämt, det vill säga hos AMF och i vår nya traditionella försäkring. AMF kan dessutom väljas för både traditionell försäkring och fondförsäkring. Det nya avtalet trädde i kraft 1 januari 2009.

Under 2008 lanserade bolaget en ny visuell identitet. Det medförde att moderbolaget formellt ändrade namn till AMF Pensionsförsäkring AB, förkortat AMF. Dessutom ändrades namnen på AMF Pension Fondförvaltning AB till AMF Fonder AB och på AMF Pension Fastighetsförvaltning AB till AMF Fastighetsförvaltning AB.

2009 – återtag efter börsfall

På hösten valde de privatanställda arbetarna tjänstepensionsförvaltare (Avtalspension SAF-LO). AMFs marknadsandel blev drygt 68 procent, vilket motsvarar 726 000 personer som aktivt eller passivt gett AMF förtroendet att förvalta deras tjänstepension. AMF blev därned det enda bolag som kan väljas för både fondförsäkring och traditionell försäkring inom alla de fyra stora avtalsområdena (SAF-LO, ITP, KAP-KL och PA03).

I februari genomförde AMF det första återtaget i bolagets historia (8 procent). Återtaget var en konsekvens av de kraftiga börsfallen i slutet av 2008 och tidigt 2009. Trots återtaget är AMF det livbolag som har skapat bäst totalavkastning de senaste 15 åren.

2010 – ny konsolideringspolicy

I april genomfördes en förändring av AMFs konsolideringspolicy som innebär en mer direktavkastande modell med avkastningsränta istället för återbäringsränta. I samband med bytet av konsolideringspolicy behövdes inte längre det överskott som tidigare använts för att jämna ut värdeutvecklingen över tid. Därför fördelades dessa pengar till AMFs sparare genom att öka deras pensionskapital med i snitt 17 procent.

Under våren valde de privatanställda tjänstemännen pensionsförvaltare (ITP). Av de 144 000 som gjorde ett aktivt val valde 32,6 procent AMF. Därmed var AMF det mest aktivt valda bolaget i vårens ITP-val.

Under hösten genomförde AMF Sveriges längsta reklamkampanj då möjligheten gavs att skicka ett meddelande till sig själv eller någon annan som levereras först om 20 år. Närmare 40 000 personer skickade ett meddelande till framtiden.

Med 9,8 procent i totalavkastning för 2010 ligger AMF fortfarande i topp när det gäller att leverera bäst pension till spararna. AMF är fortsatt det livbolag som har skapat bäst avkastning de senaste 15 åren.

2011 – moderniserad traditionell försäkring

1 maj 2011 lanserade AMF en ny form av traditionell försäkring där risknivån i sparandet löpande förändras. Detta innebär som regel högre risknivå i unga år och lägre risknivå närmare pension samt att AMF stärker garantin i sparandet ju närmare pension man kommer. Under 2011 var produkten möjlig enbart för det kollektivavtalade pensionsavtalet PA 03.

Under våren 2011 förvärvade AMF 50 procent av fastighetsbolaget Dombron Intressenter AB av Fjärde AP-fonden. Bolaget bytte senare under 2011 firma till Rikshem. I slutet av året utökades fastig­hetsportföljen med galleriorna Fältöversten, Ringen och Västermalmsgallerian i Stockholms innerstad.

Året karaktäriserades av turbulens på de finansiella marknaderna och Stockholmsbörsen föll med 17 procent. AMFs totalavkastning uppgick till 2,4 procent.

2012 – branschens starkaste finanser

Under 2012 erbjöds AMFs moderniserade traditionella försäkring även inom kollektivavtalet för kommun- och landstingsanställda (KAP-KL) och AMF var det näst mest valda bolaget. Under året togs beslut om att sluta med provisioner till förmedlare. AMF lanserade två nya fonder, Aktiefond Mix och Räntefond Mix.

Totalavkastningen uppgick till 8 procent och AMF hade fortsatt branschens starkaste finanser, även om det var ett år med ekonomisk och politisk oro i marknaden. AMF betalade ut 14 miljarder kronor till de försäkrade, varav 8 miljarder kronor var garanterade pensionsbelopp och 6 miljarder kronor i avkastning utöver garantin. Ett tydligt tecken på AMFs styrka i den traditionella försäkringen. Eftersom all vinst går tillbaka till spararna återfördes 519 miljoner kronor till AMFs kunder. Detta var pengar från avgiftsintäkter som fanns kvar när alla kostnader var betalda.

2013 – sänkta avgifter för 1 miljon kunder

Under 2013 fick AMF förlängt förtroende som ickevalsbolag inom avtalsområde SAF-LO fram till 2016. Inom såväl avtalsområde SAF-LO som ITP/ITPK blev AMF även åter valbart, både vad gäller traditionell försäkring som fondförsäkring. Inom ITP/ITPK var AMF det mest aktivt valda bolaget mätt både i antalet kunder och i premier.

Totalavkastningen uppgick till 9,3 procent i ett positivt börsklimat. Eftersom all vinst återgår till spararna hade vi utrymme att sänka avgifterna med 25 procent för 1,2 miljoner sparare inom traditionell försäkring. 481 miljoner kronor gick samtidigt tillbaka till kunderna i form av avgiftsintäkter som fanns kvar efter att kostnaderna var täckta.

Även inom vårt fondförsäkringserbjudande sänkte vi avgifterna. Detta med upp till 33 procent för nära 100 000 fondförsäkringskunder.

2014 – hög totalavkastning och stark solvens

2014 inleddes ett omfattande arbete med att slå samman försäkringar för att förenkla för våra kunder och möjliggöra ytterligare avgiftssänkningar. Under året levererade AMF en hög totalavkastning (12,7 procent) och stark solvensgrad (204 procent). AMFs överskott på sammanlagt 547 miljoner kronor gick tillbaka till kunderna. Vi fick betyget 4,4 av 5,0 i kundnöjdhetsundersökningen.

2014 var också året då vi för första gången redovisade vårt hållbarhetsarbete i årsredovisningen enligt ramverket GRI G4. Vi undertecknade även FN:s Global Compact och valde att flytta hela vår utländska aktieportfölj till ett hållbarhetsindex.

2015 – hållbarhet i fokus

Totalavkastningen för 2015 blev 5,3 procent och AMFs solvens fortsatte att vara högst i branschen (204). Hos AMF går all vinst tillbaka till spararna. Därför återfördes 571 miljoner kronor till kunderna.

AMF och AMF Fonder fortsatte att utveckla arbetet med hållbarhet, bland annat inom kapitalförvaltningen som har investeringsfokus på de bolag som man tycker hanterar hållbarhetsfrågorna bäst. Under 2015 började AMF mäta och publicera koldioxidavtrycket för alla noterade aktieinnehav. Under året gjorde man också stora investeringar i brittisk vindkraft.

2016 – förbättrade villkor för privatanställda arbetare

Under 2016 fick många kunder med äldre versioner av Avtalspension SAF-LO ta del av de senaste villkoren. Det medförde flexiblare regler för hur pensionen kan tas ut och sänkta avgifter. Förändringarna berörde över två miljoner kunder och cirka fem miljoner försäkringar. Avgiftssänkningen, som får fullt genomslag under 2017, innebär cirka 300 miljoner kronor i lägre avgifter.

Under 2016 lanserade vi en ny version av AMFs internetkontor – Dina sidor. Webbplatsen anpassades för både små och stora skärmar och fick flera nya självservicefunktioner för kunder inför pensioneringen.

2017 – digitaliseringen öppnar nya möjligheter

Omställningen mot digitala kanaler fortsatte under året med anslutning till Fullmaktskollen och den digitala samhällsbrevlådan Kivra  – två tjänster som medför enklare och säkrare kommunikation, ett mer hållbart resursutnyttjande och lägre kostnader över tid.

I juni fick AMF ett välkommet besked från Högsta förvaltningsdomstolen som undanröjde de juridiska hindren för att slå samman flera pensionsförsäkringar till en enda – något som ger möjligheter att ytterligare förenkla och effektivisera för kunderna.

I november skickade valcentralen Fora ut en informationsbroschyr till ca 443 000 kunder som inte gjort ett aktivt val för Avtalspension SAF-LO. Budskapet att AMF har en trygg tjänstepension med låg avgift och god avkastning kommunicerades samtidigt i sociala kanaler, press, radio och TV.

Under året tecknades även ett nytt anslutningsavtal för KAP-KL och AKAP-KL som innebär att vi även i fortsättningen erbjuder både traditonell och fondförsäkring till anställda inom kommun och landsting.

2018 – mer trygghet och lägre avgifter

I juni genomförde AMF en bred och omfattande avgiftssänkning för runt 400 000 kunder som valt att ha sin kollektivavtalade tjänstepension i en fondförsäkring hos AMF. Tio av tolv fonder från dotterbolaget AMF Fonder fick en lägre avgift.

Under året genomfördes en upphandling av förvaltare av tjänstepensionen ITP för perioden 2018 till 2023. AMFs traditionella försäkring valdes ut som ett av fem valbara alternativ för perioden, medan AMFs fondförsäkring inte kommer att vara öppen för nya sparare under perioden. Nästan hälften av AMFs befintliga fondförsäkringskunder inom ITP valde dock aktivt möjligheten att ha kvar sin pension hos AMF.

Under hösten stärktes tryggheten för runt 500 000 sparare med traditionell försäkring genom att 11,2 miljarder kronor omvandlades från överskott till garantier. Åtgärden var ett led i ambitionen att säkerställa en god balans mellan möjlighet till avkastning, och trygghet under utbetalning.

2019 – AMF stänger ner stordatorn och investerar i skog

Som första stora pensionsbolag i Sverige kunde AMF under 2019 helt stänga ner den stordatorteknik som använts sedan 1970-talet, efter att ha flyttat sammanlagt 14 miljarder rader kod till en modern windowsmiljö. Något som innebar såväl förenklingar och förbättringar, som besparing.

Under året gjorde AMF sin första direktinvestering i skog, genom köpet av huvuddelen av aktierna i Bergvik Skog Öst med drygt 317 000 hektar skogsmark i mellersta Sverige. Köpet var ett led i ambitionen att bredda portföljen och skapa en bättre riskspridning genom fler långsiktiga investeringar i alternativa tillgångar.

Under hösten 2019 var AMF tillsammans med FN, Världsnaturfonden och ett tiotal andra stora kapitalägare med och lanserade Net-Zero Asset Owner Alliance. Ett initiativ som syftar till att utveckla metoder och visa på bästa praxis i branschen hur investeringar kan göras i linje med Parisavtalets ambitioner.

2020 – inget vanligt år

Året 2020 var minst sagt speciellt. Här berättar vår vd Johan Sidenmark om året som gått från AMFs perspektiv.