Kvinna som sitter vid dator.

Integritetspolicy för AMF

Det här är AMFs integritetspolicy för dig som har en pensionsförsäkring hos oss, är förmånstagare till en pensionsförsäkring hos oss eller är legal företrädare.

Vi på AMF värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla vårt uppdrag; att ge våra kunder en så enkel, bra och trygg pension som möjligt.

I policyn beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar, var vi har fått uppgifterna från och vem som får ta del av dem. Här kan du också läsa om vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Det är AMF (AMF Tjänstepension AB med organisationsnummer 502033-2259) som är ansvarig för att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. Vi är därmed personuppgiftsansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som beskrivs i den här policyn.


Vad är en personuppgift och vad innebär det att den behandlas?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ett namn eller ett personnummer, men även en bild, ett IP-nummer eller en ljudinspelning som kan härledas till en fysisk person.

En behandling av en personuppgift är allt som sker med uppgiften. Hos AMF kan det till exempel handla om att vi samlar in uppgiften, lagrar den, använder den då vi tar hand om din pension, raderar den eller kontaktar dig som kund med hjälp av den.


De här personuppgifterna samlar vi in och behandlar

Om du har en pensionsförsäkring, är förmånstagare till en pensionsförsäkring eller är legal företrädare:

 Om du har en pensionsförsäkring eller är förmånstagare till en pensionsförsäkring:

Om du har en pensionsförsäkring

Om du har återbetalningsskydd och har lämnat dina hälsouppgifter till oss

Så här behandlar vi personuppgifter

När vi tar hand om din pensionsförsäkring

Vi behandlar dina personuppgifter när vi tecknar en ny försäkring för dig, uppdaterar din försäkring enligt dina val, någonting händer på din försäkring som när inbetalningar kommer in, och när vi administrerar dina val för hur vi ska betala ut din pension.

Det kan hända att vi även behandlar uppgifter om din anställning, för att kunna administrera din försäkring. Till exempel om du har en försäkring som är tecknad via ett förmedlarföretag eller via din arbetsgivare. Om du har en SAF-LO försäkring som är tecknad innan 1996, så behandlar vi även uppgifter om din anställning för att kunna räkna ut dina premier.

Om du ansöker om återbetalningsskydd till din pensionsförsäkring kan vi be dig lämna uppgifter om din hälsa till oss, om det krävs enligt dina försäkringsvillkor.

När vi betalar ut din pension kan vi komma att dela information om utbetalningarna med Pensionsmyndigheten och med andra försäkringsbolag som också betalar ut pension till dig.

Du kan välja att tillåta att AMF delar dina försäkringsuppgifter med exempelvis Min Pension eller med en försäkringsförmedlare.

Vi sparar kommunikationshistorik för att kunna hjälpa dig, och ge dig en bra service.

Enligt lag är AMF skyldig att i vissa fall kontrollera din identitet och din relation till personer i politisk ställning, och då behandlar vi även de uppgifterna.

På Dina sidor på amf.se kan du själv logga in och se dina uppgifter, här kan du också göra vissa val och ändra kontaktuppgifter.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter när vi tar hand om din pensionsförsäkring:


När du är förmånstagare till din pensionsförsäkring

I de fall vi gör utbetalningar till förmånstagare till din pensionsförsäkring, samlar vi även in deras personuppgifter för att se till att utbetalningen sker enligt deras önskemål.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:


När du har en legal företrädare

I de fall du som har en pensionsförsäkring hos oss har en legal företrädare, exempelvis en god man, behandlar vi även deras personuppgifter.

Du kan också välja att ge en försäkringsrådgivare rätt att ta del av dina personuppgifter för att kunna ge dig råd, vilket du antingen gör genom att skriva under en fullmaktsblankett eller genom att använda tjänsten Fullmaktskollen.se

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter för legala företrädare:

Laglig grund för behandlingen av personuppgifterna ovan:

Rättslig förpliktelse
AMF administrerar i huvudsak kollektivavtalade försäkringar, och utför med anledning av det personuppgiftsbehandlingar som är att jämställa med en rättslig förpliktelse. Om du omfattas av en kollektivavtalad försäkring så tecknas den mellan din arbetsgivare och den valcentral som administrerar ditt kollektivavtal.

Om du omfattas av ett försäkringsavtal som din arbetsgivare har tecknat direkt med AMF, utför AMF försäkringsadministration på uppdrag av din arbetsgivare. I det fallet är våra behandlingar av dina personuppgifter nödvändiga för att du ska kunna få den tjänstepension som du har rätt till, och den lagliga grunden för behandlingen är då rättslig förpliktelse enligt Försäkringsrörelselagen.

När det gäller identitetskontroll i samband med kundkännedom sker behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med lagen om penningtvätt.

Fastställa och göra gällande rättsliga anspråk
Om du ansökt om ett så kallat återbetalningsskydd kan AMF komma att göra bedömning av din hälsa baserat på hälsouppgifter som inhämtas från dig. Detta är nödvändigt för att kunna fastställa och göra gällande rättsliga anspråk så att du kan få besked om du har möjlighet att teckna återbetalningsskydd eller inte.


När vi gör en särskild behandling av en pensionsutbetalning vid utmätningsbeslut

Delar av utbetalningen kan gå direkt till Kronofogdemyndigheten när utmätningsbeslut finns.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter vid utmätningsbeslut:

Laglig grund för behandlingen: rättslig förpliktelse.


I samband med affärs-, produkt- och metodutveckling

Vi jobbar hela tiden med att utveckla våra produkter och tjänster och anpassa oss till förändrade krav från kollektivavtalade parter. I samband med det kan vi komma att använda dina personuppgifter för att säkerställa att förändringarna utförs korrekt. Det gör vi för att se till att våra tjänster och erbjudande på bästa sätt möter våra kunders och uppdragsgivares behov.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Laglig grund för behandlingen: berättigat intresse (AMF anser att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna säkerställa att förändringarna utförs korrekt).


I samband med riktad marknadsföring

Vi använder dina personuppgifter för att göra riktad marknadsföring till dig avseende de produkter och tjänster som tillhandahålls inom AMF koncernen*. Vårt syfte med den marknadsföringen är främst att öka din förståelse för hur du kan påverka din pension, och att ge dig bra service. Det kan också handla om att vi vill berätta för dig vad AMF gör och har gjort för att du ska få en trygg och bra pension.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Laglig grund för behandlingen: berättigat intresse (AMF anser att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna marknadsföra oss och våra tjänster).

*AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder och AMF Fastigheter.


I samband med marknads- och kundanalyser samt profilering

Vi behandlar dina personuppgifter när vi gör marknads- och kundanalyser. Det gör vi för att förstå hur våra tjänster används så att vi kan förbättra vår service, ta fram beslutsunderlag och säkerställa att vår information presenteras för dig på ett enkelt, relevant och kundanpassat sätt. Som en del av detta analysarbete kan du komma att sorteras in i en kundgrupp, ett så kallat kundsegment (profilering), utgående från dina personuppgifter. Varje kundsegment tillskrivs ett troligt beteende och intresse kring ekonomi och pension. Kundgrupperingen används också för att följa hur vår kundbas förändras över tid.

Vi kan också komma att komplettera dina personuppgifter med uppgifter från offentliga register för att vara så relevant som möjligt i vår kommunikation.

Uppgifterna sparas aldrig efter det att din kundrelation med oss har avslutats.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Laglig grund för behandlingen: berättigat intresse (AMF anser att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna göra effektiva informationsinsatser och utveckla vår verksamhet utgående från kundens perspektiv).


I samband med enkäter och undersökningar

Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att ställa frågor till dig med hjälp av enkäter och andra kundundersökningar. Svaren hjälper oss att, fånga upp dina önskemål, förstå vår marknad och utveckla våra tjänster så att vi kan förbättra vårt erbjudande och vår service till dig. För att vi ska ha korrekta kontaktuppgifter köper vi in din adress och ditt telefonnummer från externa leverantörer, om vi behöver det för att genomföra undersökningen.

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Laglig grund för behandlingen: berättigat intresse (AMF anser att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fånga upp dina önskemål, förstå vår marknad och utveckla vårt erbjudande och vår service till dig).


I samband med insamling och användning av e-postadresser samt mobilnummer (sms)

För att komplettera dina kontaktuppgifter samlar vi även in din e-postadress och mobilnummer. Det gör vi för att snabbt och effektivt kunna informera dig om din pension hos AMF samt nyheter och händelser kopplade till din pension. Informationen vi skickar till dig via e-post eller SMS är generell, vad som gäller för dig specifikt hittar du på Dina sidor på amf.se.

Vi kan också använda dessa kanaler för att ge dig tips om vad du kan göra för att påverka din pension och även för att marknadsföra våra produkter och tjänster.

Information om din e-postadress sparas så länge du önskar. På Dina sidor på amf.se kan du lägga in, ändra eller ta bort din e-postadress. Ditt mobilnummer inhämtar vi från offentliga register.

Laglig grund för behandlingen: berättigat intresse (AMF anser att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna kommunicera med dig på ett kostnadseffektivt sätt).


Så här får vi dina personuppgifter

Oftast får vi dina personuppgifter från en extern part såsom din valcentral, din arbetsgivare eller din legala företrädare.

För att vi ska ha rätt information i våra kundregister hämtar vi information från privata och offentliga register. Till exempel hämtar vi dina adressuppgifter från SPAR (Statens person- adressregister) och ditt telefonnummer från Bisnode.

I vissa fall kan du själv lämna dina personuppgifter till oss, till exempel när du använder någon av våra digitala tjänster, skickar in en blankett eller pratar med oss på telefon.

Inför en utbetalning till en förmånstagare, hämtar vi information om släktskap och släktförhållande från Skatteverket.

Vid kontroll av din identitet enligt lagen om penningtvätt, hämtar vi uppgifter från offentliga register.

Vi kan också komma att hämta in andra personuppgifter av generell karaktär från officiella register, till exempel uppgifter om ditt hushåll. Det gör vi för att öka våra möjligheter att kunna ge dig en så relevant information om din pension som möjligt.

Till personuppgiftskategorin kommunikationshistorik hör också cookie-id. En eller flera cookies sätts av olika anledningar i din webbläsare när du använder våra tjänster på amf.se via vårt statistiksystem samt de annonsplattformar vi använder. Dessa cookies har ett id och denna information samlas in via verktygen.


Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Till personuppgiftsbiträden

I de fall där det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster, delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Exempel på personuppgiftsbiträden är tryckerier de måste få ditt namn och din adress för att kunna skriva ut och skicka våra brev till dig scanningsföretag eller undersökningsföretag.

Till mottagare som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa organisationer och myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga. Exempel på dessa är Min Pension och andra försäkringsbolag. Enligt lag är vi även skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till myndigheter som Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten.


Här behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan ibland behandlas i land utanför EU/EES. Dina personuppgifter kommer även då att behandlas säkert med en adekvat skyddsnivå, jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.


Vad är cookies och hur använder vi det?

En cookie är en liten textfil som en webbplats eller webbtjänst begär att få spara på din enhet.

Permanenta och tillfälliga cookies

Ur lagringssynvinkel finns två typer av cookies: permanenta och tillfälliga. En permanent cookie sparas på din dator under en viss tidsbestämd period medan en tillfällig cookie (sessionscookie) försvinner när du stänger din webbläsare. På amf.se finns båda typerna.

Förstapartscookies och tredjepartcookies

Vidare finns det en skillnad mellan cookies som beror av vem som sätter cookien i din enhet (till exempel din dator eller telefon). Dessa kallas förstapartscookies eller tredjepartscookies. En cookie som sätts av amf.se kallas förstapartscookie och en cookie som sätts av någon annan än amf.se kallas tredjepartscookie. AMF och våra samarbetspartners använder båda typerna.

Därför använder vi cookies på amf.se

Cookies används på amf.se av olika syften. Läs mer om dessa och hur du kan förhindra och ändra hur cookies sparas i din webbläsare nedan.

Nödvändiga cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att AMFs webbplats ska fungera, till exempel när du navigerar runt på sidorna, fyller i formulär, loggar in till Dina sidor och signerar ändringar i ditt pensionssparande.

En del cookies har till uppgift att se till att du får en bättre upplevelse av amf.se. Till exempel kan vi anpassa webbplatsen efter den enhet du surfar från och komma ihåg inställningar och val du gjort på Dina sidor. Dessa cookies behövs för att vi ska kunna visa webbplatsen och kan inte väljas bort. 

För viktig funktionalitet

Funktionella cookies använder vi oss för att göra det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personlig anpassning. De kan sättas upp antingen av oss (förstapartscookie) eller så kan vi använda en leverantörs lösning (tredjepartscookie). Om du inte tillåter dessa cookies kan alla eller delar av tjänsterna sluta att fungera som de ska.".

Funktionella cookies använder vi oss också av för att visa upp filmer från Youtube. När vi använder oss av Youtube-filmer bäddas dessa in med dess youtube-nocookie.com-domän och den enda cookien som sätts i din webbläsare är en samtyckescookie för att spela upp innehåll.

För statistik

Cookies kan även användas för att samla in besöksstatistik för att kunna mäta, utvärdera och förbättra amf.se. Den här typen av cookies använder vi oss inte av idag.

För marknadsföring

Cookies kan även användas för att styra och anpassa marknadsföringsinsatser. Den här typen av cookies använder vi oss inte av idag.

Kan jag själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies.

Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies.

Du kan göra cookiesinställningar på sidan om Cookies.

Vad har du för rättigheter som rör dina personuppgifter hos AMF?

Här beskriver vi dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

  • Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag över dina personuppgifter. Det gör du enklast på Dina sidor på amf.se eller genom att ringa oss.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och vid behov komplettera den information som AMF har om dig. Vissa uppgifter kan du själv rätta och komplettera via Dina sidor på amf.se. I övriga fall kan du kontakta AMF, så rättar och kompletterar vi relevanta uppgifter.
  • Du har rätt att invända mot vissa behandlingar av dina personuppgifter. Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Du kan också välja att inte delta i undersökningar och att vi inte ska använda dina personuppgifter för profilering. Enklast gör du det på Dina sidor på amf.se. De val du gör gäller tillsvidare och du kan när du vill ändra dina val.
  • Du har rätt att begära begränsning av viss behandling av dina personuppgifter, till exempel om vi under en tid skulle utreda om någon av dina personuppgifter behöver ändras.
  • Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. I många fall behöver vi dock ha kvar dina uppgifter av legala skäl.
  • Enligt dataskyddsförordningen har du i vissa fall rätt att få vissa av dina personuppgifter överförda till dig själv eller till en annan aktör (så kallad portabilitet av dina personuppgifter). För att omfattas av denna rättighet ska uppgifterna vara inhämtade direkt från dig, och de ska behandlas utifrån den lagliga grunden Fullgöra avtal. Detta gäller exempelvis försäkringar som tecknats mellan dig och AMF, dvs där varken din arbetsgivare och/eller en valcentral är involverade.

Om ändringar i policyn

Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på amf.se. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen, men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information om det på amf.se, eller i samband med annan kommunikation som till exempel ex årliga utskick. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.


Om dataskyddsombud hos AMF

Vi har utsett ett dataskyddsombud som har som uppgift att se till att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

AMF
113 88 Stockholm
Telefon: 08-696 31 00
E-post: dataskyddsombud@amf.se

Är du inte nöjd med den behandling som sker hos oss, har du alltid möjlighet att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten.