Vi förklarar pensionsorden

Här förklarar vi ord som du kan stöta på när det handlar om din pension.

Arvsvinst

Försäkringar som inte har återbetalningsskydd får arvsvinster. Arvsvinst uppstår när någon försäkrad som har försäkring utan återbetalningsskydd dör. Pengarna som finns kvar i försäkringen fördelas, helt eller delvis, på dem som fortfarande lever och har samma typ av försäkring.

Om en försäkring har återbetalningsskydd får försäkringen inte ta del av arvsvinst, istället får förmånstagarna efterlevandepension.

Se återbetalningsskydd


Avkastningsränta

Under tiden du sparar hos oss får du ränta på ditt pensionskapital. Räntan kallas avkastningsränta. Vi kan inte lova vilken avkastningsränta du kommer att få eftersom den beror på hur förvaltningen går. Räntan kan vara positiv eller negativ och variera i storlek. Det innebär att pensionskapitalet kan öka eller minska. 


Avtalspension

Avtalspension är en kollektivavtalad tjänstepension. En kollektivavtalad tjänstepension är en tjänstepension som grundas på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack och som de flesta anställda har via jobbet. Kollektivavtalad tjänstepension får du utöver den allmänna pensionen. Det är arbetsgivaren som betalar för tjänstepensionen.

Exempel på kollektivavtalade tjänstepensioner är ITP för privatanställda tjänstemän, Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare, PA 03 och PA 16 för statligt anställda och AKAP-KR/KAP-KL för anställda i kommuner och regioner.


Efterlevandepension

Om du har återbetalningsskydd och avlider innan hela din pension har betalats ut får dina förmånstagare en efterlevandepension.


Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd är ett samlingsnamn för olika typer av skydd som ger ekonomisk ersättning till dina efterlevande när du dör. Exempelvis:

  • återbetalningsskydd
  • familjeskydd.

Familjeskydd

Familjeskydd är ett efterlevandeskydd som ger dina förmånstagare en extra pension om du avlider.


Fora

Fora är valcentral för dig som är privatanställd arbetare och omfattas av Avtalspension SAF-LO. Valcentralen förvaltar inte pensionen utan det gör det bolag du valt.


Förmånsbestämd pension

Förmånsbestämd pension innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli, till exempel att den ska vara ett visst belopp eller en viss procent av den lön du har när du går i pension.


Förmånstagare

Förmånstagare är den eller de personer som har rätt till utbetalning från din pensionsförsäkring om du skulle dö och har ett återbetalningsskydd.

Ett generellt förmånstagarförordnande är standard och då betalas pengarna ut till i första hand maka/make, registrerad partner eller sambo, och i andra hand arvsberättigade barn.

Vill du ändra vem som ska ha pengarna så att till exempel barnen kommer i första hand, behöver du ha ett särskilt förmånstagarförordnande.

Se återbetalningsskydd


Försäkringsbesked

Försäkringsbeskedet beskriver vad som gäller för din försäkring, till exempel vid vilken ålder tjänstepensionen börjar betalas ut. Här ser du även försäkringsnumret.


Försäkringsvillkor

I försäkringsvillkoren kan du läsa om hur försäkringen fungerar generellt och vilka regler som gäller. Om vi ändrar i villkoren informerar vi dig om det.


Förvaltare förvaltningsform

Bolaget som tar hand om din tjänstepension kallas förvaltare och det kan vara exmpelvis ett försäkringsbolag eller ett tjänstepensionsbolag.


Garanterat belopp

En del av din tjänstepension är garanterad. Det innebär att det finns ett belopp som är det som vi minst lovar att betala ut till dig varje månad när du går i pension. För att räkna ut hur stort ditt garanterade pensionsbelopp blir använder vi en garanterad ränta. När förvaltningen går bra får du dessutom ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet kan både öka och minska.


Generellt förmånstagarförordnande

Se återbetalningsskydd


Konsumenternas

Konsumenternas.se är en webbplats där du hittar information, jämförelser och objektiv vägledning om pensioner och sparande.


Livslängdsantagande

Varje försäkringsbolag gör sin egen bedömning av hur länge vi beräknas leva. Detta kallas för livslängdsantaganden. Antagandena används för att räkna fram din pension så att pengarna ska räcka under hela utbetalningstiden.


Livsvarig utbetalning

Livsvarig utbetalning betyder att betyder att pensionen betalas ut så länge du lever.


minPension

På webbplatsen minPension kan du logga in och se hela din pension och göra pensionsprognoser. Hos minPension får du en helhetsbild och kan se vilka pensionsbolag du har pengar hos. 


Partiellt uttag

Under vissa förutsättningar finns möjlighet att göra partiellt uttag av din tjänstepension. Det innebär hos AMF att det är möjligt att få pensionen utbetald i minst 2 eller högst 3 delar, så kallade deluttag. För varje deluttag kan utbetalningstid respektive utbetalningstidpunkt väljas.


Pensionsförsäkring

Din tjänstepension är en pensionsförsäkring. Det är flera olika lagar som AMF måste följa och som styr hur en pensionsförsäkring fungerar. Till exempel när vi tidigast får betala ut pensionen och vad som händer med pengarna om man dör. Pensionsförsäkringen kan i sin tur ha olika sparformer: traditionell försäkring och fondförsäkring. De allra flesta kunder hos AMF har traditionell försäkring. Det är en trygg sparform med garanti där pensionsbolaget sköter placeringarna åt dig.


Pensionskapital

Pensionskapitalet är det aktuella värdet i din pensionsförsäkring. Pensionskapitalet påverkas bland annat av inbetalda premier- inbetalningarna som din arbetsgivare gör för din tjänstepension, avgifter och avkastning. När du går i pension används pensionskapitalet till att betala ut din pension varje månad.


Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har hand om den allmänna pensionen som du får från staten. Du måste du själv ansöka hos Pensionsmyndigheten när du vill ta ut den allmänna pensionen.


Premie

De inbetalningar som din arbetsgivare gör till din tjänstepension kallas premier.


Premiebestämd pension

Premiebestämd pension innebär att premiens storlek är bestämd på förhand. Den kan till exempel vara en viss procent av din lön eller ett visst belopp. Storleken på din pension beror på hur stort försäkringskapitalet är när du går i pension.


Prognosränta

När pensionen betalas ut används en prognosränta för att fördela pensionskapitalet under hela utbetalningsperioden. Målet är att dina pensionsutbetalningar ska behålla köpkraften. Prognosräntan är alltså en räntesats som AMF använder för att göra en bedömning av hur mycket kapitalet förväntas växa under utbetalningstiden. 


Särskilt förmånstagarförordnande

Se återbetalningsskydd


Temporär utbetalning

En temporär utbetalning innebär utbetalning under en viss begränsad tid, exempelvis 20 år. Motsatsen är utbetalning som varar livet ut.


Tilläggsbelopp

I en traditionell försäkring har du alltid ett garanterat pensionsbelopp. När förvaltningen går bra får du dessutom ett tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet kan både öka och minska.


Tjänstepension

Tjänstepension kan du få utöver den allmänna pensionen från staten. Tjänstepensionen grundas antingen på ett kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack (avtalspension) eller på ett individuellt avtal mellan dig och din arbetsgivare. De flesta har en tjänstepension och det är arbetsgivaren som betalar för tjänstepensionen.


Traditionell försäkring

När du sparar i en traditionell försäkring sköter förvaltaren placeringen av dina pengar. Du behöver inte själv vara aktiv. Du får en garanterad pension men även del av eventuellt överskott, så utbetalningen kan bli mer än de garanterade beloppen. De allra flesta kunder hos AMF har traditionell försäkring. Det är en trygg sparform med garanti där pensionsbolaget sköter placeringarna åt dig.


Utbetalningsbekräftelse

Den månad som din utbetalning startar får du en utbetalningsbekräftelse med ditt aktuella utbetalningsbelopp.


Utbetalningsbesked

I januari varje år får du ett utbetalningsbesked som visar det belopp du kommer få under året från din traditionella försäkring. Har du utbetalning från en fondförsäkring kan utbetalningsbeloppet variera från månad till månad under året.


Valcentral

Om du vill kan du göra olika val för din tjänstepension. De flesta val du kan göra sköts om av en valcentral, för dig som är privatanställd arbetare heter valcentralen Fora. Valcentralen förvaltar inte pensionspengarna, det gör det bolag du valt.


Årsbesked

Årsbeskedet är ett dokument som du ska få varje år och som bland annat redovisar hur pensionskapitalet har utvecklats under året.


Återbetalningsskydd

Med återbetalningsskydd kommer dina förmånstagare att få dina pengar om du avlider innan hela din pension hunnit betalas ut.

Ett generellt förmånstagarförordnande är standard och då betalas pengarna ut till i första hand maka/make, registrerad partner eller sambo, och i andra hand arvsberättigade barn.

Vill du ändra vem som ska ha pengarna så att till exempel barnen kommer i första hand, behöver du ha ett särskilt förmånstagarförordnande.

Återbetalningsskydd har ingen förutbestämd avgift, kostnaden för återbetalningsskyddet är utebliven arvsvinst och därmed en något lägre pension för den försäkrade.

Se arvsvinst