Kvinna med två barn.

Kort om traditionell försäkring

En traditionell försäkring passar dig som vill ha ett tryggt pensionssparande med garanti. Du behöver inte vara aktiv, istället är det AMF som jobbar för att de pengar som din arbetsgivare betalar in ska växa och ge dig en högre pension.

 • Ett pensionssparande med garanti – och möjlighet till mer.
 • Vi förvaltar aktivt ditt pensionskapital.
 • Vi tryggar din pension inför utbetalningen.

Vad är traditionell försäkring?

I en traditionell försäkring – som är den vanligaste sparformen hos AMF – är det våra erfarna förvaltare som sköter placeringen av pengarna. Du behöver alltså inte själv vara aktiv. Dessutom har du alltid ett garanterat pensionsbelopp.


Vad är skillnaden mellan traditionell försäkring och fondförsäkring?

 • I en traditionell försäkring har du alltid ett garanterat pensionsbelopp. I fondförsäkring finns ingen garanti.
 • I en traditionell försäkring är det AMF som väljer hur pengarna ska placeras. I fondförsäkring väljer du själv vilka fonder pengarna ska placeras i. 

Vad har AMF för avgifter?

Hos AMF får du låga avgifter och det har stor betydelse för en bra pension då sparandet sker under lång tid. Eftersom AMF drivs enligt ömsesidiga principer går även all vinst oavkortat tillbaka till dig som kund.

Här hittar du avgifter för ditt avtalsområde


Vad händer med pengarna som min arbetsgivare betalar in?

 1. Arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension.
 2. Den valcentral som administrerar ditt kollektivavtal fördelar pengarna vidare till det bolag du valt.
 3. AMF förvaltar pengarna i en traditionell försäkring, och betalar sedan ut dem när det är dags för pension.

Här kan du se vilken valcentral du tillhör


Hur placerar AMF pengarna?

När du har en traditionell försäkring är det AMFs förvaltare som sköter all placering av pensionskapitalet. Vi placerar pengarna i svenska och utländska aktier, räntebärande tillgångar, fastigheter samt alternativa tillgångar. 

Aktuella siffror


Vad påverkar storleken på pensionskapitalet?

Pengarna som arbetsgivaren betalar in till din tjänstepension är ditt pensionskapital. När du går i pension används pensionskapitalet till att betala ut din pension varje månad. Storleken på pensionskapitalet påverkas av:

 • Hur mycket pengar som arbetsgivaren betalar in.
 • Om du har flyttat kapital till eller från AMF.
 • Avkastningsräntan – kan vara positiv eller negativ beroende på hur AMFs kapitalförvaltning går.
 • Avkastningsskatt baserat på värdet av ditt pensionskapital.
 • Avgifter för förvaltning och administration.
 • Arvsvinster – försäkringar utan återbetalningsskydd får extra pengar.
 • Pensionsutbetalningar.

Logga in för att se ditt pensionskapital.


Vilken garanti har jag i en traditionell försäkring?

I en traditionell försäkring har du alltid ett garanterat pensionsbelopp, så att du vet vad vi minst kommer att betala ut till dig varje månad när du går i pension. Beloppets storlek beror på:

 • Hur stora inbetalningarna är och hur stor andel som används för beräkning av garanterat pensionsbelopp.
 • Hur länge försäkringen ska betalas ut och när utbetalningen startar.
 • AMFs antaganden om livslängd/dödlighet, skatt och kostnader.
 • Om försäkringen har återbetalningsskydd eller inte.
 • Garantiränta.

Logga in för att se din traditionella försäkring

Läs mer om garanti


Kan jag få mer än det garanterade pensionsbeloppet?

Ja, om pensionskapitalet på din traditionella försäkring är större än vad som behövs för att täcka den garanterade pensionen betalar vi ut ett tilläggsbelopp.

Logga in för att se din traditionella försäkring

Läs mer om avkastning och kapitalförvaltning


Hur arbetar AMF med hållbarhet i den traditionella försäkringen?

En stor del av vårt hållbarhetsarbete handlar om hur vi investerar din pension.

Så här gör vi:

 • Vi strävar efter att investera i bolag med ett medvetet hållbarhetsarbete eftersom vi tror att dessa bolag har större möjligheter att ge god avkastning till lägre risk. Vi tror till exempel att bolag som har ett framåtriktat klimatarbete har en bättre position än sina konkurrenter inför framtidens allt hårdare miljölagstiftning eller om andelen konsumenter som kommer att välja mer hållbara alternativ ökar.
 • Vi investerar inte i bolag som har konstaterats bryta mot grundläggande principer för hållbart företagande, exempelvis när det gäller värnande av mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.
 • Vi investerar inte i bolag som är inblandade i tillverkning eller distribution av så kallade kontroversiella vapen (truppminor, klustervapen, kemvapen, biologiska vapen och kärnvapen).
 • Vi investerar inte i bolag där mer än 10 procent av omsättningen kommer från utvinning av kol.
 • Vi är restriktiva kring att investera i bolag i branscher med hög klimatpåverkan och tar hänsyn till bolagens klimatavtryck när vi beslutar om en investering.
 • Vi påverkar bolagen vi investerar i till ökad hållbarhet, till exempel genom att delta vid årsstämmor och föra dialoger.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Disclosure-förordningen

Sedan mars 2021 tillämpas EU:s Disclosure-förordning. Syftet med förordningen är att underlätta för dig som kund att jämföra olika finansiella produkter vad gäller såväl hållbarhetsrisker som vad produkterna har för mål för hållbara investeringar.

MörkgrönMörkgrön - Artikel 9 - Produkten har hållbara investeringar som mål. 

Ljusgrön Ljusgrön - Artikel 8 - Produkten främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom sina investeringar, men har inte hållbara investeringar som mål.

Artikel 6Artikel 6 - Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbesluten, utan att produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål.

Ej tillämpbar Klassificering ej tillämpbar 

Den traditionella försäkringen klassificeras i dagsläget som ljusgrön eller Artikel 8  Du kan ta del av fördjupad hållbarhetsinformation om vår traditionella försäkring här.


Kan jag byta från traditionell försäkring till fondförsäkring?

Ja, du kan flytta ditt sparande till fondförsäkring. Flytten gör du hos din valcentral.

Här ser du vilken valcentral du tillhör


Kan jag flytta min traditionella försäkring från ett annat bolag till AMF?

Ja. Det är din valcentral som sköter om flytten av pensionskapital i den kollektivavtalade tjänstepensionen. 

Här ser du vilken valcentral du tillhör


Hur kan jag jämföra traditionell försäkring hos AMF med andra bolag?

Pensionsguiden är en del av webbplatsen Konsumenternas.se där du som privatperson får oberoende fakta och vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet.

I Pensionsguiden får du information om din kollektivavtalade tjänstepension. Du kan jämföra olika pensionsbolag och se vad du betalar i avgifter, vad det kostar att flytta pensionskapitalet och om försäkringen ändras innan utbetalning. Du ser även om du har en garanti, vad efterlevandeskydd kostar och vad som händer om du inte gör några val alls.

Till Pensionsguiden


Om jag har tjänstepension som inte är kollektivavtalad, eller en så kallad tiotaggarlösning, vad gäller då?

Den inbetalning som din arbetsgivare gör till din tjänstepension betalas in direkt till AMF och hanteras inte av valcentral. Om du vill ändra din sparform, till exempel från fondförsäkring till traditionell försäkring eller omvänt, kontakta AMFs kundservice.

Vill du flytta din individuella tjänstepensionsförsäkring från annat bolag till AMF, kontakta AMFs kundservice.

Kundservice


Förköpsinformation

Detta är en förenklad beskrivning av AMFs produkt och i AMFs sortiment finns även äldre produkter med delvis andra konstruktioner. Fullständig beskrivning finns i försäkringsvillkoren på Dina sidor.