Garanti

I en traditionell försäkring hos AMF har du alltid ett garanterat pensionsbelopp. Det är det minsta belopp som vi kommer att betala ut till dig per månad när du går i pension. Det kan kännas tryggt och det finns möjlighet att månadsbeloppet blir mer än den garanterade delen.

Inbetalning – grunden i garantin

Varje gång din arbetsgivare gör en inbetalning till din försäkring, eller om du väljer att flytta in ett kapital, sätts inbetalningen in på försäkringen och samtidigt beräknar AMF ett garanterat pensionsbelopp. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas utifrån en andel av din inbetalning, för närvarande 85 procent, och med aktuell garantiränta. Det garanterade pensionsbeloppet beräknas som ett månadsbelopp som utbetalas vid avtalad pensionsålder och under avtalad utbetalningstid. Det garanterade pensionsbeloppet är det du minst får utbetalat i pension.

Det garanterade pensionsbeloppet beräknas utifrån en andel av premien eller inflyttat kapital, vid var tid gällande garantiränta samt antaganden om livslängd/dödlighet, skatt och kostnader som AMF tillämpar för beräkning av garanterade pensionsbelopp vid respektive inbetalningstidpunkt.


Garantivärde – en aktuell värdering av dina garanterade pensionsbelopp

För att veta hur mycket de framtida garanterade pensionsbeloppen är värda idag gör AMF en nuvärdesberäkning av garantin, det kallas garantivärde. Garantivärdet är således en aktuell värdering av en försäkrings framtida garanterade pensionsbelopp. Förenklat kan man säga att garantivärdet speglar hur mycket AMF behöver reservera idag för att veta att försäkringen har tillräckligt mycket kapital för att motsvara de garanterade pensionsbeloppen när de ska betalas ut.

Garantivärdet uppdateras vid varje inbetalning till försäkringen eftersom inbetalningen ger högre garanterade pensionsbelopp. Eftersom nuvärdet av de garanterade pensionsbeloppen är högre ju kortare tid det är kvar tills de ska betalas ut uppdateras garantivärdet även månadsvis, även om ingen ny inbetalning görs till försäkringen.

Om du ändrar försäkringen, exempelvis lägger till eller tar bort återbetalningsskydd eller ändrar utbetalningstid ändras garantivärdet inte. Däremot ändras de garanterade pensionsbeloppen som beräknas om baserat på försäkringens aktuella garantivärde vid ändringstillfället och utifrån de nya förutsättningarna som gäller för försäkringen efter ändringen.

Garantivärdet baseras på försäkringens garanterade pensionsbelopp. Värderingen baseras på vid var tid gällande antaganden avseende ränta, livslängd/dödlighet, skatt och kostnader som tillämpas vid beräkning av garantivärdet.


Överskott och tilläggsbelopp

När pensionskapitalet överstiger garantivärdet har försäkringen ett preliminärt fördelat överskott. Försäkringens överskott förändras över tid, såväl uppåt som nedåt och överskottet är inte garanterat. Försäkringens överskott ligger även det till grund för kommande pensionsutbetalningar men då som ett tilläggsbelopp som kan utbetalas utöver de garanterade pensionsbeloppen. Tilldelning av överskott kan ske bland annat i samband med förstärkning av garanterat pensionsbelopp, utbetalning av tilläggsbelopp eller flytt.

Beräkningen av pensionsbelopp baseras på hela pensionskapitalet och om pensionsbeloppet är större än garanterat belopp uppstår ett tilläggsbelopp. Beräkningen görs utifrån antaganden om framtida förräntning, livslängd/dödlighet, skatt och kostnader.

 

En försäkrings fördelning mellan garantivärde och överskott påverkar även vilka tillgångar som försäkringens avkastningsränta baseras på, läs mer under Avkastning och kapitalförvaltning.


Garantiförstärkning inför pension

För att trygga dina pensionsutbetalningar påbörjar vi normalt en förstärkning av dina garanterade pensionsbelopp fem år innan pensionen ska börja betalas ut. Förstärkningen av din garanti får du för att minska risknivån i sparandet och för att öka tryggheten inför din pensionsutbetalning.

En förstärkning av garanterade pensionsbelopp påbörjas normalt fem år innan avtalad pensionsålder i syfte att minska risknivån i sparandet. Vid ändring av avtalad pensionsålder anpassas perioden för förstärkning. En förutsättning för förstärkningen är att försäkringen har ett tillräckligt stort överskott. Förstärkning innebär att garanterade pensionsbelopp månadsvis räknas upp så att 90 procent av pensionskapitalet utgjort underlag för beräkning av garanterat pensionsbelopp vid avtalad pensionsålder. Förstärkning av garanterade pensionsbelopp beräknas utifrån vid var tid gällande garantiförstärkningsränta. Garantiförstärkningen är i vissa avtal möjlig att välja bort, vad som gäller på din försäkring framgår av försäkringens villkor som du hittar genom att logga in på Dina sidor.

Förstärkning av garanterade pensionsbelopp baseras på en andel av pensionskapitalet och beräknas utifrån vid var tid gällande garantiförstärkningsränta samt antaganden om livslängd/dödlighet, skatt och kostnader som AMF tillämpar vid respektive förstärkningstidpunkt.


Trygghet – utöver garantin

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse i sitt ägande av AMF annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget.

Att AMF drivs enligt ömsesidiga principer innebär att du som kund tar del av resultatet både när det går bra och när det går mindre bra. Dina garanterade pensionsutbetalningar kan dock aldrig sänkas.

Detta är en förenklad beskrivning av AMFs produkt och i AMFs sortiment finns även äldre produkter med delvis andra konstruktioner. Fullständig beskrivning finns i försäkringsvillkoren på Dina sidor.